وزیر انرژی وعده مدیریت انرژی الکتریکی {در تابستان} را می دهدعلی اکبر محرابیان در محیط مونتاژ مجمع نمایندگان در وزارت انرژی همراه خود حضور معاون اول رئیس جمهور همراه خود ردیابی به مشکل های صنعت آب و انرژی الکتریکی ذکر شد: در تعدادی از زمینه نیازمند حمایت مقامات هستیم. همراه خود تصویب بودجه 1401 امیدواریم بتوانیم ماموریت هایی را کدام ممکن است در تذکر داشتیم آغاز کنیم.»

شکسته نشده مطلب

وزیر انرژی در شکسته نشده همراه خود تاکید بر ماموریت های حال در بخش آب، خاطرنشان کرد: پایان دادن جامعه آب و آبرسانی در مناطق شهری و کشاورزی یکی اجتناب کرده اند قالب های مهمی است کدام ممکن است باید اجرا شود.

وی همراه خود دقیق اینکه در بخش انرژی الکتریکی باید قابلیت ساخت انرژی الکتریکی به میزان قابل توجهی افزایش یابد، افزود: این سیستم 4 ساله وزارت انرژی برای این بخش تحریک کردن شده است و چند ماموریت ها در جاری مونتاژ و چند تولید دیگری متوقف شده است کدام ممکن است به این معناست کدام ممکن است به تازگی آغاز شده است و این است مونتاژ برای تامین پولی و حمایت اجتناب کرده اند این ماموریت ها فوق العاده مفید بود. امیدواریم برای تسریع در اجرای این قالب ها مصوباتی اجتناب کرده اند مقامات بگیریم.

به گزارش وزارت انرژی، محرابیان همراه خود ردیابی به مانترا سال و لزوم نتیجه گیری این مانترا، خاطرنشان کرد: استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان اجتناب کرده اند تولید دیگری نکاتی است کدام ممکن است {در این} مونتاژ به آن است پرداخته شد. باید بتوانیم همراه خود پتانسیل کسب و کارهای داده ها بنیان در جهت ارتقای بلعیدن گام موثری برداریم و اجتناب کرده اند این قابلیت حال در مدیریت آب و انرژی الکتریکی استفاده کنیم، بعد از همه مقامات نیز گفتن آمادگی کرده است کدام ممکن است شهرت دارد.

وزیر انرژی در خاتمه ادای احترام به شد: همراه خود این سیستم ریزی از واقعی برای اداره کردن بلعیدن و استفاده اجتناب کرده اند قابلیت هایی کدام ممکن است ممکن است باعث کاهش بلعیدن در بخش خانگی به طور قابل توجهی مشترکان پرمصرف شود، امیدواریم بتوانیم انرژی الکتریکی تابستانی را همراه خود کمترین ضرر و همراه خود سودمندی مدیریت کنیم. همکاری بین بخش های خانه و اقتصادی.”

انتهای پیام