وزیر دارایی سابق افغانستان منصفانه نیروی محرک تاکسی در آمریکا است


به گزارش فارس، واشنگتن پست در گزارشی نوشت کدام ممکن است خالد پاینده، وزیر دارایی پیشین افغانستان پس اجتناب کرده اند مدیریت طالبان تمام پس اندازهای شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده و اکنون برای امرار معاش مجبور است شناخته شده به عنوان نیروی محرک تاکسی کار تدریجی.

پاینده در اظهار داشت و گو همراه خود این رسانه اجتناب کرده اند حرفه حال شخصی در آمریکا ابراز رضایت کرد.

وی تمامی سیاستمداران رژیم سابق افغانستان را مسئله سقوط رژیم سابق دانست و اجتناب کرده اند عدم جدیت در خدمت و اصلاح کشورشان صحبت کرد.

بیندی اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند افغانستان انتقاد کرد و عرضه این ملت به طالبان را خیانت به خوب ارزش‌های سراسری شهروندانش توضیح دادن کرد.

او در دوران حضورش در حکومت اشرف غنی چندین بار به فساد در عمق متهم شد، با این حال برای پاسخگویی در جیب دادگاه حاضر نشد.

او در گذشته اجتناب کرده اند سقوط افغانستان اجتناب کرده اند وزارت مالیه استعفا داد و به آمریکا پناهنده شد.

این در حالی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سقوط حکومت اشرف غنی، همزمان همراه خود رئیس جمهور فراری افغانستان، افسران دولتی اجتناب کرده اند ملت ناپایدار کردند. بر ایده دارایی ها و بررسی ها، متنوع اجتناب کرده اند نخست وزیران سابق کابل در آمریکا و اروپا کارهایی معادل رستوران های پیک و علاوه بر این برخی شرکت ها خدماتی را انجام می دهند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر