وزیر نفت: در خصوص نمایندگی صنعت پتروشیمی تکیه کن به گروه تنظیم زیست هستیم.


وزیر نفت در مقامات سیزدهم در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مجوز پتروشیمی میانکالا لغو تبدیل می شود؟ وی اظهار داشت: {در این} زمینه ما تابع گروه ایمنی تنظیم زیست هستیم.

جواد اوجی در اظهار داشت وگو همراه خود «تسنیم» دانستن درباره موضع وزارت نفت با توجه به ماموریت پتروشیمی میانکالا تصدیق شد: موضع وزارت نفت اینجا است کدام ممکن است هر ماموریت ای کدام ممکن است بخواهیم آغاز کنیم و وارد استفاده از شویم باید تاییدیه زیست محیطی داشته باشد.

وی اظهار داشت: هیچ ماموریت ای با بیرون تایید گروه ایمنی تنظیم زیست در وزارت نفت ورزش نمی شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مجوز نمایندگی پتروشیمی امیرآباد زیرمجموعه مازندران (پتروشیمی میانکالا) باطل تبدیل می شود؟ وزیر نفت اظهار داشت: {در این} زمینه تابع گروه ایمنی تنظیم زیست هستیم.

انتهای پیام