وسط خریدی کدام ممکن است در کیف بمباران شد، انبار اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات بود


به گزارش مهر، نظامی روسیه روز دوشنبه گفتن کرد کدام ممکن است وسط تجاری بمباران شده در شمال کیف، پایتخت اوکراین، انبار اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات {بوده است}.

وزارت حفاظت روسیه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است فروشگاه های این وسط کسب تخلیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل به انبار اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات تغییر شده است.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است عالی سکوی پرتاب موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی انبار مهمات واقع در یک واحد وسط کسب غیر سرزنده در شامگاه 21 مارس همراه خود سلاح های دوربرد هدف قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم شد.

افسران اوکراینی گفتن کردند کدام ممکن است در بمباران عصر قبلی در یک واحد وسط کسب در شمال غرب کیف حداقل هشت نفر کشته شدند.

شامگاه یکشنبه رسانه ها ویدئویی را چاپ شده کردند کدام ممکن است انفجاری مهیب در شهر کیف را آرم می دهد کدام ممکن است طی آن وسط کسب معروف Retrovel منقل گرفت.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر