وقتی در اولین روز آزادسازی قیمت‌ها، تریلی حامل روغن نباتی چپ می‌کند!گروه ویدئو الف،  
4010223013

با توجه به حادثه ایجاد شده برای ماشین حمل روغن همزمان با آزادسازی قیمت روغن در سه راه سیاه منصور دزفول، مردم غیور این شهر در صحنه حاضر شدند تا ضمن کمک به رانندۀ مجروح، از بار تریلی حفاظت کنند