پارلمان پاکستان به عمران خان رای نداد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان پاکستان، پس اجتناب کرده اند هفته ها تعداد زیادی سیاسی در پاکستان، رای عدم اعتقاد به نخست وزیر اجتناب کرده اند صبح یکشنبه تحریک کردن شد.

ایاز صدیق یکی اجتناب کرده اند اعضای اپوزیسیون ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده گرفت، سپس رای عدم اعتقاد به عمران خان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید.

رای گیری این لایحه اجتناب کرده اند صبح روز شنبه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعدادی از بار تاخیر، اولین دقایق صبح یکشنبه (به وقت بومی) تحریک کردن شد.

در رای عدم اعتقاد نمایندگان جبهه مشترک اپوزیسیون پاکستان متشکل اجتناب کرده اند بدون هیچ ملاحظه ای لیگ نواز، حزب خلق، صفحه بحث علمای مسلمان، حزب عوامی بلوچستان، حزب میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب سراسری خلق نمایندگی کردند. علیه نخست وزیر پاکستان

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر