پاسخ آموزش و پرورش به مختصر کردن موهای داده ها آموزان در دانشگاه


گروه اجتماعی الف،
4010125043

0 تذکر، 2 تذکر در صف تخلیه و 0 مورد تکراری هر دو غیرقابل تخلیه

روز قبل از این فیلمی اجتناب کرده اند برخورد کارمندان دانشکده همراه خود داده ها آموزان در دنیای آنلاین ما چاپ شده شد کدام ممکن است پاسخ های متعدد را در پی داشت.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر