پاسخ چین به ادعای فضایی جدید آمریکا


گزارش جدید آژانس دانش دفاعی آمریکا در روز چهارشنبه نماد داد کدام ممکن است چین و روسیه در سال‌های فعلی معنی‌های فضایی عملیاتی شخصی را آسانسور کرده‌اند و پکن واشنگتن را عظیم‌ترین شبح برای ایمنی فرازمینی می‌داند.

به گزارش دیفنس نیوز، گزارش طبقه بندی نشده «مشکل های ایمنی فضایی» کدام ممکن است به بازرسی این سیستم های فضایی کشورهای متخاصم مربوط به روسیه، چین، کره شمالی و ایران می پردازد، به انبساط سامانه های فضایی روسیه و چین و علاوه بر این امتحان شده برای افزایش آن می پردازد. مدیریت قابلیت‌های فضایی ارتش آنها.

این گزارش مدعی است کدام ممکن است چین و روسیه در جاری تضعیف آمریکا و متحدانش در خانه هستند و از کیت فضایی مشترک چین و روسیه در مدار پایین در دو سال قبلی نزدیک به 70 نسبت انبساط کرده است.
جان هوث، سرپرست نیروی کار تجزیه و تحلیل، می‌گوید: «همراه خود افزایش انواع کشورهای دارای قابلیت پرواز فضایی و مخلوط کردن قابلیت‌های ضدفضایی در عملیات‌های ارتش، مکان آمریکا در خانه بیشتر و بیشتر‌ای به مشکل کشیده می‌شود و از کیت در مدار پایین همراه خود خطرات جدیدی مواجه خواهند شد». افسر دانش آژانس جذاب کن منصفانه فضای ایمن، باثبات و قابل دسترس برای آمریکا مهم است از به افزایش مشکل‌ها و قابلیت‌های فضایی متحدان ما یکپارچه می‌دهد.»

هوث خاطرنشان کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان پایان دادن این گزارش در گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، هیچ جزئیاتی با اشاره به نحوه استفاده روسیه اجتناب کرده اند قابلیت‌های ضدفضایی شخصی در نبرد چاپ شده نشده است.

این گزارش علاوه بر این بر اولویت‌ها با اشاره به شبح زباله‌های حال در مدار پایین تاکید کرد.

پس اجتناب کرده اند این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه چین {در این} نشست هفتگی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری ارمنستان، به آموزش داده شده است ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، آمریکا، و 9 روسیه هر دو چین، به شبح بی نظیر برای اکتشافات {صلح آمیز} فضایی تغییر شده است.

او ذکر شد کدام ممکن است آمریکا در جاری حاضر بهترین شبح برای ایمنی فضای خارج اجتناب کرده اند جو است. به آموزش داده شده است این دیپلمات زبان چینی، واشنگتن امتحان شده می تدریجی به امتحان شده های پکن و مسکو برای اکتشاف کیهان تهمت بزند به همان اندازه بهانه ای برای ارتش شدن خانه تحمیل تدریجی.

این دیپلمات زبان چینی افزود کدام ممکن است آمریکا به طور سرزنده برای افزایش معنی نیروهای شخصی برای انجام عملیات جنگی در خانه امتحان شده می تدریجی.

آخر حرف / خ

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر