پاپسکی پارسی پرسشی Everyday Where Rozha


لطفاً مخاطبین محترم مطبوعات:

سلام

سلامت بشید و بالاخره موضوع ارتباط ایران و روسیه با اوضاع و احوال، فرآیند تصمیم گیری و تصمیم گیری و روسیه درجه یک و طب چینی درجه یک دوگلاسر شدید.

البته اتباع روس با سابقه تاریخی مانند درد و پیوندهای میهمان، نظامی، ایران، روسیه، سوریه، پشتار، موفقیت، داش او اتحاد توده های شوروی و حکومت قاجار تحت حمایت فدراسیون روسیه.

جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی است، اتحاد و پیوند راهبردی با روسیه وجود دارد، هست، پس سابقه تاریخی روسیه وجود دارد.

یا آخرین حمله روسیه به اوکراین با جهت گیری تاریخ و تمدن ایران و فضای اسلام و کودتای ایرانی و سیاست استکبار ستیسی این حمله چه فایده ای دارد؟ و در پیشرفت همه گامها با معیار سیاست، این جبهه مقاومت اسلامی، بربر، جبهه داچمانان، مقاومت اسلامی و پیگیری جهت آن است که با اخلاق عالی هدایت شود. یک کودتای اسلامی و اخلاق اسلامی و انسانی و همین طور که شما کرده اید، همان طور که می بینید، آن چه هست، کودتا و استدلال اخلاقی است.

سوال مهمی دارید برس تاریخ و آرمانهای کودتای اتحادیه ایران با تمدن ایرانی اسلامی با عنوان روسی سابق دشمنی با شهرنشینی اسلائو_آرتدوکس مولوی ایا اتحادیه هند ، دار هست؟ تعداد هر کوشش، دررد، جلوه، دادن، روسیه، ایران درند.
و همراهی اتحاد ایران با نیروی هوایی ایران کودتای اسلامی با خنجر و هجومی است، نظر دفاعی درند چه اعتقادی دارد، آیا این کار ایمن است، چیست؟

و سیاست امنیت بالای ایران موجب دفاع از کشور خود بر اساس انقلاب و بر اساس اصول تاریخی، اسلامی، ایرانی و اخلاقی شده است.

خیالی ممنون در پناه خدا بشید

پاساخ آقایی موسی نجفی:

خیلی ممنون، چون یک امر مسلم است، یک سوال کمی و کمی است، یک سوال کمی و کمی است، یک سوال کمی و هم کمی است، بخش، این متفاوت است.

اولین: تجزیه رهبرد بالاست یا «استراتژیک» یا «تاکتیک»; اکثر صفحات رسانه را ورق بزنید، یعنی منبع موضع ایران، نظر، لشکرکشی روسیه با اوکراین، سوال تاکتیک، یک سوال، یک سطح، یک استراتژی، یک دوره زمانی، به عنوان یک شرق و یک سیاست غربی، به عنوان یک تفسیر، یک بازدید کننده، یک سوال، یک پاسخ، یک گسترش دادا پایان. وضع فعلی مانند اتخاذ سیاست، بخش ویژه، منفعت است، مملو از معنای تکرار امر.

همیشه: ظن روسیه که تزاری روسی است، ما نمی توانیم خنده دار باشیم که انگار ایران پس از کودتای اسلامی را پوشیده اید، مثل شاهنشاهی ایران شبیه جلوه داد! و اوه، عراق، من واقعاً می خواهم صدام را دور بزنم، مانند سازی نامید.

سام: اینجا تو حافظه تاریخی داشن کار با ماشین و مطالعه و احساس من با مردم کرد و این داستان چه کاربردی دارد حافظه تاریخی کجاست؟

چهارم: کمپین در تبریز راه اندازی شد رز عاشورا و بعد از آن خانه ایران قاجاریه آخور در گلستان و ترکمنچای تبریز ساختمان های رفتار و نفرت امروز است نام کوشور چیست تشکر از آقا محمد خان قاجار به خاطر لشکرکشی به بانکی ها و نهی زنان و پیران عنگا چرا می خواهی من پدرت باشم؟! تاریخ ایران کجاست تاریخ ایران کجاست نگهبان بناهای رفتار آقالای عنان است که در نظر امروز که ایران آن را به آن نسبت داده است تامین منافع ملی چان است. دانشمند سیاسی حقیقت این است که ایران از نظر تاریخی حاشیه‌ای است و در آشیانه سیاسی ایران قابل اجراست

البته روسیه علی هار چند و با راس تزاری و جماعت راس یکی نست ولی باید تحلیل کنم که دیدند طرف کجاست پس احتیاط شرط عقل است.

ستاره: منبع خطرناکی در روسیه وجود دارد و شبیه وضعیتی است که رحیم پهلوی در آمریکا از آن استفاده می کند و آمریکا جای خود را به غرب داده است و فقط گروهی از مردم و سیاستمداران و سیاستمداران هستند. مفهوم خوشبختی و خوشبختی در نظر سایر میلل زیبا سازی و زمینی سازی شاده به عنوان منبع درباره جاگه روسی است و هرگز به نست اطلاق نشده است داست بردارد و به روسی و ژان برود . Chara ke تصویری پرتره فرهنگی و الگوگیری و فکری فکری به زبان روسی و اردوغان شرق منفیا شرق; موضوعشون کجا معلومه تو روسی و چن و جهان هستی مونیسم سابق هانویس و خودشون. پس خطر استعمار و اقتدار فرهنگي و نظريه من كه در نظر ايران كجاست، تحت اللفظي «هل» و «بي مناست» و «فرنگي فراتري و ايران متمدن» در سياري از زمينه.

شام: ورزشگاه شهید مرتضی مطهری بعد از آن یک سایت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود، تصمیم gurd.der من، منبع مسئله ایران، آیا عکسی با تصویر ملموس و پاسخی به آن وجود دارد، من آن را دیدم. زبان و فرهنگ روسی یا فرهنگ چینی است و مدارسی است و نوشته اند که نظر ایرانی جذاب است. حتی طول نژادها و کلاهاجی ها هم چینی است، وقتی به محصولات من نگاه می کنید که پراکنده هستند و یک اصطلاح برای پسر پاستی دیده چود (البته مهم است که باشد) وجود دارد.

htm: من در فواید ملی به عنوان یک کوسور اسلامی شیعه با یک کودتای بزرگ اسلامی تردید داشتم، ماهمترین مقصود و زمماداران به اسکور ایران با دیدی قوی نگاه کردند و به عنوان یک بریده از آن با جهت حفظ و ثبات نگاه کردند. استاندارد، و قطب رشدی که نمی توان آن را تغییر داد و به این شکل رفتار کرد. اما در مورد كنار، كجا خاستگاه پايدار و مهمي است كه بتوانيم از آن بهره ببريم وقتي فرصت است و وقتي مي ميريم، به دنبال بازگشت به حريم سياست جهاني، ننگ عقلي و شرعي، به عنوان كارنار هستيم. منشاء قبیله ای که مطابق با جهت نفوذ ایران در یمن، فلسطین، بحرین و… آن چیزی است که توانسته بین آخوندها و مردم انجام دهد، چه تمرکز ایران، چه ضحد و چه ارتباطش با نفرت، چین و روسیه. . پس منشأ قدرت شما ایران عزیز مانند بری دوبل پرواس است و هیچکدام کجاست؟

گریه کن: منبعی را اجرا کنید که اصول انسانی داشته باشد اما شما متوقف شده اید البته به عنوان صلح و دوستی و باهتر الجنج و دشمنی و خرابکاری در سایت و حق حاکمیت دین آن امر مهم و خطی از سیاست خارجی زرشکی اوکراین آن را می خواهد؟! این یک واقعیت مهم است که نقش مرزایی چه توافقی بر قصاص او است و چه چیزی منکر و دلیل نیست، زیرا او مزاحم و شریک نبوده و یا منشا درگیری است. تصمیمی که آنها نبوده هستند و من فراموش کرده ام، چنانکه دگ تراز آش شویم است و دو طرف مؤثرند و از آن سود می برند.

سیر نشدنی: تضاد بین کشورها و همسایگانش، تضاد بین حق و باطل، حق و باطل، حق و باطل، حق و باطل، درست و باطل، حق و باطل، تضاد حق و منفعت و قدرت مخفی وجود دارد. بین عربستان، یمن، اسرائیل و فلسطین، سوال اینجاست که درگیری بین روسیه و اوکراین بسیار مهم است، چیست؟ نجیب یمن در برابر آسیب و خیانت تحمل می کند، وضعیت فعلی یک شیعه زیدی، یک شیعه دوازده ساله کجاست. مشترکین با سیاری درند وضعیت کنونی کجاست به سوال سقوط هاواپیمای اوکراینی و باد که ایران متحمل ضرر زیادی نامود می شود.

حمله: شکی نیست که هیچ مدرکی وجود ندارد، این یک واقعیت است، شکی نیست که کف پاها از انتقاد و اشتباه محفوظ است، طایفه درد آنجا که استراتژی بین آخوندها باشد، یک کودتای بزرگ اسلامی، مرکزیت ایران، عزیز، بایستی، باز، یابی و پارسی، متخصصان، و ماشین کجاست، فقط یک سطح دیپلوئیدی از تیغه های تصویر «راه راه»، اما آن راهنما با تجربیات و تجربیات گوناگون است، شما به شرم و توانایی خود خدمت کرده اید و خیانت کرده اید و شما گروهی هستید که در قالب نخبگان، فردی با دید پارسی و ارضیابی گارد تشکیل شده اید. نتیجه این است که کجا در اینجا مهم است، به همان اندازه که یک مسلمان، از نظر عاطفی فاصله دارد و عاقل است، و از نظر هجا متمایز است.

موفق باشی بشید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر