پرداخت وام ازدواج بانک صادرات ایران در هفته دولت تسریع شد


به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، کلیه متقاضیانی که تا تاریخ 8 مردادماه سال جاری وام ازدواج و تهیه جهیزیه خود را در بانک صادرات ایران به اتمام رسانده باشند در هفته دولت وام خود را دریافت خواهند کرد.
بانک صادرات ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، حمایت از تشکیل خانواده و ترویج سنت حسنه ازدواج، پرداخت وام ازدواج خوب و تهیه جهیزیه و یک نفر را در دستور کار خود قرار داده است. سال به طور جدی خدمات را دنبال کرده است. دولت سیزدهم به گونه ای که طی سال گذشته منتهی به پایان مرداد ماه 1401، این بانک 114 هزار و 628 فقره وام به مبلغ 128 هزار و 252 میلیارد ریال بابت وام ازدواج و مهریه پرداخت و سهم مهمی در بازپرداخت این وام ها در کشورهای سیستم بانکی