پوشش های فقرزدایی


فرهاد خادمی

پوشش های ابلاغی جدید به معنای واقعی کلمه هستند حاصل هدایت ه.ش آقای له به مجمع پیش آگهی مصلحت نظام در سال 1395 همراه خود عنوان «پوشش های عمومی تهیه کنید اجتماعی» است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اقدام تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی در امروز آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شد.

بر ایده اصل رئیس معظم انقلاب اسلامی، قوه مجریه موظف است کمتر از ظرف مدت شش ماه، این سیستم کامل اجرای این پوشش‌ها برای ادغام کردن تقدیم لوایح، تصویب آیین‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌های اجرایی مورد نیاز را حاضر تدریجی. همراه خود مساعدت مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه.

در شرایط کنونی ملت کدام ممکن است موضوع فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت از حداکثر افراد مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه وسیعی در درجه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها چاپ شده شده است، گفتن این سند مهم به معنای واقعی کلمه هستند تمام سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام های نادرستی است کدام ممکن است تحمیل کرده است. تعمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نظام کامل رفاه اجتماعی مقامات سیزدهم کنار هم قرار دادن است.

بسیار قدرتمند نکته این پوشش های ابلاغی آنقدر واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل دلیل است کدام ممکن است «حق ندارم» کدام ممکن است دولتمردان به طور قابل توجهی وزارت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید اجتماعی شناخته شده به عنوان دبیران بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجرایی تولید دیگری {نمی توانند} بی کفایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبلی شخصی را بهانه بیاورند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس کافی مبانی ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمد!!

در پوشش های ابلاغی مدیریت، کلیدواژه های زیادی برای استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نظام کامل تامین اجتماعی موجود است کدام ممکن است در یک واحد جمله می توان آن را مهمترین هدف رئیس معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ پوشش های کلی دانست. تحمیل کلی). بهزیستی، تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت، گروه های هدف شرکت ها اجتماعی اعم اجتناب کرده اند ولگرد، معلولان، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان، نیازها رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی مندرج در چرخ دنده 3، 21، 28، 29، 31 چیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 43 قوانین اساسی درهم آمدن است منصفانه نظام نیروی دریایی محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باوقار است. به طور کامل برای تامین اجتماعی برای همه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده است کدام ممکن است بر ایده الگوهای اسلامی ایرانی، بیشتر مبتنی بر نظام اجرایی محیط زیست، بردن گروه‌های بی معنی، بردن بی معنی است. تبعیض، بهره مندی اجتناب کرده اند مشارکت کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ترتیبات زیر).

اینجاست کدام ممکن است باید به رئیس مقامات سیزدهم بگوییم این توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان باید اجتناب کرده اند شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها تخیلی بازو برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آنچه در امروز ارائه می دهیم ابلاغ شده به معنای واقعی کلمه هستند حجت ممکن است تمام شد. فردا ماندن این پوشش ها بر پایین باورپذیر نیست.

اعضای مقامات، مجلس خبرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شورای اسلامی ضمن رعایت مفاد پوشش های ادعا، ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی در بند 9 پوشش های ابلاغی، موضوع فوق العاده مهمی را مطرح کرده اند. جلوگیری اجتناب کرده اند فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فقر.. در اجرای فقر نباید این سیستم باشد!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بند 9 تاکید کرد: (الزام به تهیه متمم تامین اجتماعی برای کل قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های ملت).

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر