چرا ابلاغ جاده مشی های تامین اجتماعی نهایی حیاتی است؟


روزبه کردونه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، اظهار کرد: شاخص های فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه در ملت وضعیت مناسبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش رفاهی در بخش پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی همراه خود مشکل های زیادی مواجه هستیم. برای مواجهه همراه خود این مثال.” {در این} شرایط ابلاغ پوشش های نهایی تامین اجتماعی گامی کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی برای ما {خواهد بود} به همان اندازه بتوانیم برای حرکت اجتناب کرده اند این مشکل ها پیش برویم.

وی افزود: مشکل هایی کدام ممکن است در شکسته نشده به آن است ردیابی تبدیل می شود برخی اجتناب کرده اند رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری به وضعیت کنونی ملت ردیابی دارد. امید است همراه خود کمک پوشش های ابلاغی کدام ممکن است این سیستم عملیاتی آن ظرف مدت شش ماه تدوین شود، این مشکل ها به همان اندازه حدودی برطرف شود.

رئیس سابق پژوهشکده برتر تامین اجتماعی 10 مشکل مهم در بخش رفاه اجتماعی را به رئوس مطالب زیر تشریح کرد:

1. اجتناب کرده اند لحاظ تاریخی، موضوع پوشش گذاری برای نبرد همراه خود فقر، موضوعی فرعی در ساختار مدارک {بوده است}.

2- در بخش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی پوشش سراسری نداریم.

3- در بخش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی تضادهای ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی داریم. اصولاً برخی معتقدند مقامات مسئولیت دارد ثروت آفرینی تدریجی، رفاه را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فقر نبرد تدریجی.

4- نظام رفاهی در ملت جزیره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از بخشی است.

5. رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های فقرزدایی در دهه های فعلی شکست خورده است.

6- سیستمی برای تعیین مقدار پوشش های رفاهی نداریم.

7- وضعیت شاخص های رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر فوق العاده خصمانه است.

8. کرونا تأثیرات فشرده ای بر افزایش فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری داشته است.

9- نقطه ضعف از حداکثر در بخش گفتمان رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی اجتماعی در موضوع رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتماعی.

10- بخش پوشش گذاری در ملت دارای تمایل تاریخی، تمدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمانی است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر