چرا اسرائیل در آستانه انقراض است؟


به گزارش الف، صهیونیست ها اجتناب کرده اند زمان استقرار رژیم جامد شخصی در سرزمین های اشغالی فلسطین همواره همراه خود خطرات وجودی متعددی مواجه بوده اند. همراه خود ملاحظه به اینکه رژیم اسرائیل همراه خود زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار نیروی دریایی ساختمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودیان صهیونیست ساکنان اولین فلسطین نیستند، این رژیم نتوانست راه رفع باقی مانده برای تهدیداتی کدام ممکن است قابل دستیابی است در نتیجه نابودی آن شود بیابد.

این دلیل است است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افسران سابق رژیم صهیونیستی صدها اجتناب کرده اند نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی اسرائیل صحبت کرده اند. اولین مسئله {در این} زمینه شاخص باند است. چون آن است مشاوره شد صهیونیسم منشأ فلسطینی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دهندگان این جنبش همراه خود فریب دادن یهودیان اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان سعی در تحمیل خوب ملت ساختگی برای شخصی داشتند. با این حال شاخص های جمعیتی در سرزمین های اشغالی نماد می دهد کدام ممکن است نرخ انبساط باند صهیونیست ها کمتر اجتناب کرده اند نرخ انبساط باند عرب در فلسطین اشغالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه سال 2030 یهودیان 42 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها 58 سهم اجتناب کرده اند باند فلسطین را تشکیل خواهند داد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود ملاحظه به نبرد‌های مداوم فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند جبهه‌های مختلف خارجی، اکثر یهودیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی، انتخاب مهاجرت معکوس هر دو غیرقابل بازگشت را ترجیح می‌دهند. مهاجرت “، کدام ممکن است تأثیر عقب کشیدن دارد. انواع اسرائیلی ها در جاری {افزایش است}.

در برابر این، صهیونیست ها در مقابل تصورشان نتوانستند از دوام فلسطین را بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند سرزمینشان پوست کنند. علیرغم اینکه اکنون بیش اجتناب کرده اند 2 میلیون فلسطینی در کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله کشورهای همسایه آواره شدند، متنوع اجتناب کرده اند آنها همراه خود وجود شرایط دردسرساز کشورشان اجازه نمی دهند صهیونیست ها به سادگی در سرزمین های فلسطین حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را ملت من می خواهم می دانند. به همین دلیل رژیم صهیونیستی مجبور است ساختمان ملت بی طرفانه فلسطین در قدس پایتخت هر دو سوئیچ مجبور فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد کدام ممکن است هر 2 مجازات ها جبران ناپذیری برای این رژیم دارند.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است اسرائیل را به نابودی نزدیک می تدریجی، اختلافات حال در گروه صهیونیستی به طور قابل توجهی اختلافات زیبایی شناختی است. 57 سهم گروه صهیونیستی سکولار، 30 سهم افراط گرا، 8 سهم ملحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم جدا هستند. این شاخه های مختلف صهیونیستی دائماً همراه خود یکدیگر حاوی هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری حدود 140000 سیاهپوست اتیوپیایی بین سالهای 1984 به همان اندازه 1991 وارد فلسطین اشغالی شدند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی دائماً کشف نشده اقدامات نژادپرستانه یهودیان سفیدپوست در فلسطین اشغالی قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند آنها در سالهای فعلی توسط شهرک نشینان صهیونیست کشته شدند.

در مرحله خارجی، رژیم صهیونیستی علیرغم امتحان شده فراوان برای نزدیک‌تر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای‌سازی روابط همراه خود رژیم‌های میانه‌رو عرب، به طرق مختلف در محاصره محور از دوام قرار دارد. محور تحمل مدیریت ایران اجتناب کرده اند لبنان به همان اندازه عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن طولانی شدن داشت. شبح موشک های از دوام کدام ممکن است عمق اسرائیل را اجتناب کرده اند 4 جبهه خارجی هدف مکان ها، بهترین شبح وجودی این رژیم است کدام ممکن است شخصی صهیونیست ها مدت هاست نسبت به آن است هشدار داده اند.

این مثال روزی برای رژیم صهیونیستی مضر تر تبدیل می شود کدام ممکن است حتی عمق استراتژیک نداشته باشد. شکاف باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات زیرساختی هر ملت همراه خود مرزهای آن را عمق استراتژیک می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن شکاف اصولاً باشد عمق استراتژیک اصولاً تبدیل می شود. کمتر از وسعت مرز فلسطین اشغالی 137 کیلومتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو جبهه خانه رژیم صهیونیستی اعم اجتناب کرده اند امکانات جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ظریف آن شکاف چندانی همراه خود مرز ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جبهه اولین قلمرو ای است کدام ممکن است در یک واحد پتانسیل مورد هدف موشکی قرار خواهد گرفت. قلمرو جنگی.

اسراییل نیز دارای تراکم جمعیتی بالایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر کیلومتر مربع حدود 500 شهرک نشین صهیونیست موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خطر بزرگی برای اسرائیلی ها در هر رویارویی بلند مدت است، ویژه به ویژه کدام ممکن است صهیونیست ها نسبت به تلفات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کشته اسرائیلی فوق العاده ظریف هستند. میدونم خطرناکه

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود وجود حمایت مستمر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی، تقریباً همه ایده ها کلی جهان نسبت به اسرائیل چشم انداز عقب کشیدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به رسمیت نمی شناسند. این بافت به طور قابل توجهی {در میان} کشورهای قلمرو موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آن را می توان در اعتراضات کشورهای رژیم های متخاصم به دوره ای سازی همراه خود اسرائیل تفسیر کرد. حتی افراد کشورهایی معادل مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن کدام ممکن است مقامات‌هایشان ده‌ها سال است همراه خود اسرائیل موافقت کرده‌اند، صهیونیست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت «ورود اسرائیلی‌ها ممنوع است» بر درگاه متنوع اجتناب کرده اند امکانات کلی آنها دیده می‌شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رویکرد سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی رژیم صهیونیستی حتی ایده ها کلی یهودیان جهان را کدام ممکن است اسرائیل را کشوری یهودی نمی دانند، منزجر کرد.

چون آن است مشاوره شد رژیم صهیونیستی {به دلیل} نامشروع بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرطبیعی بودن توانایی شخصی را اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری به طور قابل توجهی آمریکا گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا به هر دلیلی نتواند به حمایت اجتناب کرده اند اسرائیل یکپارچه دهد، این رژیم مورد حمله قرار خواهد گرفت. فروپاشی فوری شکست آمریکا در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن خروج نیروهای آمریکایی اجتناب کرده اند عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام خیانت متحدانش به واشنگتن در اوکراین در مواجهه همراه خود درگیری عظیم همراه خود روسیه اجتناب کرده اند جمله اجزا اولویت است. صهیونیست ها .. آمریکا باز شد.

به طور گسترده شاخص های پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم حاکی اجتناب کرده اند بازگشت تدریجی سرزمین های اشغالی توسط طرف های خارجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل یکی اجتناب کرده اند طرف های اشغالگر روی زمین است کدام ممکن است گام به گام مجبور تبدیل می شود سرزمین های اشغالی فلسطین را به صاحبان بی نظیر شخصی بازگرداند. .

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر