چرا اقتصاد برای ما در انتخاب نیست؟ انبساط مالی غیرممکن است


محمود فوری القلم در یادداشتی نوشت: در موجود در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روابط خارجی آن، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی تابع مشارکت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در جاری حاضر در DNA ما نیست. ذات صیقل نیافته انسان {دوست دارد} بر دیگران مسلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تنبل، با این حال اجتناب کرده اند آن لذت زیادی نیز می برد. شخصیت انسان روزی کدام ممکن است باید درخواست شده است هایش را محدود می تنبل. غرب همراه خود دستور تفکیک قوا، قوه قضائیه بی طرفانه، نظام حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونگذاری کامل، مشارکت را 9 تنها حیاتی اما علاوه بر این اجتناب ناپذیر کرده است. چین همراه خود سنت کنفوسیوسی شخصی اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار هرمی تعیین کنید شخصی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، افراد شخصی را مجبور به مشارکت در روحیه پیشرفت کرد. در غرب، ترس اجتناب کرده اند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چین، ترس اجتناب کرده اند مقامات، افراد را به مشارکت سوق می دهد. سیستم های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی نمادهای مدیریت شخصیت انسان هستند. انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی عالی امتحان شده تیمی است. همه نهادهایی کدام ممکن است برای ساخت عالی محصول کار می کنند باید هماهنگ باشند. موسسه مالی ها باید نسبت به نیازهای کار مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان توسط بخش شخصی ظریف باشند. بخش شخصی باید به همان اندازه حد امکان در عرض سه سال (عرف بین‌المللی) سرمایه گذاری‌ها را محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب تنبل به همان اندازه موسسه مالی راهی پیدا کند به وجوه بی نظیر ورود پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل تنبل. بنادر، فرودگاه ها، گمرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مالیاتی باید برای تسهیل ورزش بخش شخصی به زمان ظریف باشند. پوشش گذاران نیز باید به نیازهای تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان ارائه دهندگان هر روز ملاحظه کنند. مقامات به بخش شخصی خواستن دارد در حالی کدام ممکن است بخش شخصی به مقامات خواستن دارد. اخیراً مقامات بایدن در یک واحد بررسی عالی ساله متوجه شد کدام ممکن است مقامات چین اجتناب کرده اند طریق موسسات کنفوسیوس در دانشکده های آمریکا، سرمایه گذاری های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی مشترکی را در شبیه به دانشکده ها همراه خود تزریق بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار گروهی بین اساتید زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ایجاد کرده است. سپس مقامات بایدن لایحه‌ای را در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رساند کدام ممکن است بر ایده آن اگر آموزشی در زمینه فناوری همراه خود چین همکاری تنبل، اجتناب کرده اند بدست آمده بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری‌های مقامات فدرال آمریکا منع می‌شود. اجتناب کرده اند 113 دانشکده آمریکایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مؤسسه کنفوسیوس همراه خود چین مشترک داشتند، 79 دانشکده این سیستم های شخصی را همراه خود چین تعطیل کردند با این حال 34 دانشکده را محافظت کردند. نکته اینجاست کدام ممکن است مقامات آمریکا {نمی تواند} به حداقل یک دانشکده اصل دهد کدام ممکن است همراه خود دانشکده خارجی همکاری تنبل هر دو خیر. به عنوان جایگزین، او فقط ممکن است او را اجتناب کرده اند پتانسیل شخصی محروم تنبل. حریم شخصی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد قانونگذاری {در این} بحث به قدری ضروری است کدام ممکن است مقامات حتی مانع اجتناب کرده اند اشتراک دانشکده همراه خود دولتی رقیب مشابه چین نمی شود، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند آنچه ایمنی سراسری می نامد دفاع کردن می تنبل.

در کشورهایی کدام ممکن است پدیده امکانات افزایش نیافته است، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی امکان پذیر نخواهد بود. حدود 75 نسبت اجتناب کرده اند اقتصاد چین متعلق به بخش شخصی است. این بدان معناست کدام ممکن است حزب کمونیست چین کدام ممکن است 90 میلیون عضو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدیریت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی بر گروه برخوردار است، غیر مستقیم است امکانات مالی را همراه خود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی به اشتراک بگذارد. در روسیه، خطا میخائیل خودورکوفسکی این بود کدام ممکن است با بیرون اجازه مقامات ثروتمند شد. او توسط خودم عالی نمایندگی قدرت ایجاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دادن هرگونه امتیازی خارج اجتناب کرده اند اصول مالیاتی حال به کرملین خودداری کرد. او خودت را پیدا کن پس اجتناب کرده اند ده سال زندان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اروپا تبعید شد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هیچ جنبه ای اجتناب کرده اند امکانات روسیه آشکار نشده است، این ملت در کلاس چین، آلمان هر دو ژاپن کشوری بهبود یافته محسوب نمی شود. شاید اگر روسیه راهی پیدا کند کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حاضر تنبل، خالص است کدام ممکن است سعی تنبل دسترس در بازار کشورهای اروپای شرقی حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد داشته باشد. با این حال چون اجتناب کرده اند اقتصاد مولد تهی است، در حباب ناامنی گرفتار شده است. اگر امکانات در روسیه افزایش می کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان روسیه ساخت می شد (همراه خود ملاحظه به قابلیت های منحصر به شخص دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت)، تولید دیگری نیازی به اشغال نیروی دریایی اوکراین نبود، با این حال 44 میلیون اوکراینی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین کافی بود. ، فراهم می کند خانگی، به مصالح ساختمانی، کفش، لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب های درسی روسی رفتار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم تکیه کن می شوند. کاری کدام ممکن است چین انجام داده اینجا است کدام ممکن است حدود 60 نسبت چیزی کدام ممکن است آمریکایی ها {هر روز} می خورند در چین نوسازی شده است.

در خاورمیانه، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه غیر مستقیم به قطع امکانات در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آنها فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند سایرین است، اگرچه مشکل ترکیه 90 میلیونی فوق العاده قابل توجه تر اجتناب کرده اند ترکیه 1.5 میلیونی است. میلیون نفری امارات متحده عربی او هست. چرا مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان در چنین وضعیت بدی قرار دارند؟ از رژیم 9 تمایل دارد در پوشش نمایندگی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 در ثروت. روزی رئیس عالی نمایندگی عظیم مصری به نویسنده ذکر شد کدام ممکن است برای هر سرمایه گذاری ای باید همراه خود رئیس جمهور سیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلسله مراتب نظامی مصر جلب رضایت کرد.هماهنگ کنندهبه همان اندازه بتوانیم کار را یکپارچه دهیم. در واقع در غرب هم همین توافق موجود است، با این حال روابط خصوصی نیست، اما علاوه بر این در قالب بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار مصالح گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت بین مقامات، مجلس، بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد است. ممکن است قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را اجتناب کرده اند طریق بحث، متقاعدسازی، جریان کلی، بسیج نیروهای غیرنظامی، جریان آزاد دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای درمان چیز خوب در مورد سراسری تحمیل هر دو اصلاح دهد.

برای ذات صیقل نیافته انسان، پرداختن به پوشش فوق العاده دشوارتر است، از او وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود شخصی را همراه خود امکانات تصمیم گیری می تنبل. گویی ممکن است هویت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد اگر نتواند دیگران را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به اطاعت بکشاند. فرقی نمی‌تنبل مدیریت در پوشش باشد هر دو در گروه‌ها هر دو در مدیریت عالی ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در خانوار. خواستن به احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دیگران پایه در فرم اجتناب کرده اند خودبیگانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوب تاریخی مفید بیهوش انسان دارد. بدون در نظر گرفتن انسان شخصی را تا حد زیادی اختراع تنبل، تا حد زیادی متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است چقدر نمی داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر به درک، محبوبیت، انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنباط دیگران خواستن دارد. این دلیل است، عالی جوان 25 ساله ممکن است 50 صفحه با توجه به خودش بنویسد، از در کودکی جایگزین درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع شخصی را داشته است، با این حال صدام را می توان در نیم صفحه رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم کرد، از تمام دنیا به این چکیده تبدیل می شود: او”. شاید اجتناب کرده اند تذکر روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی صدام پاسخگو نباشد چون 9 خانوار اش، 9 دانشکده اش، 9 گروه اش، 9 رسانه اش، 9 پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 فرهنگش متوجه نشده اند کدام ممکن است پوست اجتناب کرده اند «او» دیگران هم هستند. در چین دموکراسی {وجود ندارد}، با این حال “ما”. ما زبان چینی‌ها آن‌طور کدام ممکن است آنتونی گیدنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالکوت پارسونز خلق کرده‌اند نیستیم، اما علاوه بر این کنفوسیوس‌ها هستیم.ترکیبی آوری درآمد“فروش”. اگر رئوس مطالب نظام مالی، کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب کالا باشد، نیازی به مشارکت نیست. مقامات خودش این کار را می تنبل. اگر صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانجات دولتی باشند، عملکرد های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن چشم اندازها در ادارات بسته دولتی انجام تبدیل می شود، چه نیازی به مشارکت است. بی هدف نیست کدام ممکن است اقتصادی شدن پس اجتناب کرده اند سال 1800 اجتناب کرده اند مقامات های بریتانیا، آمریکا، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه خارج شد.لازم بودمشارکت در تصمیم گیری چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های مقامات همراه خود بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس به نهادی تغییر شده است کدام ممکن است در آن مبادلات بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه تبدیل می شود. هیچ دولتی داوطلبانه مرحله امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیار شخصی را قطع نمی شود. این ساختار مالی آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن بود کدام ممکن است در نتیجه گلوله کردن امکانات سیاسی {در این} 2 ملت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 کاملاً برعکس. نخست وزیر چین زمانی به جمعی اجتناب کرده اند اساتید در داووس ذکر شد:

«اگر به بخش شخصی نرویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها آزادی حرکت بدهیم، اگر عضو گروه خرید و فروش جهانی نشویم، همراه خود کشوری همراه خود حداقل عالی میلیارد فقیر گذراندن خواهیم شد. به عبارت تولید دیگری، برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی، هماهنگی کردیم کدام ممکن است امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار را در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج به اشتراک بگذاریم.

دموکراسی به معنای «ما» است، 9 «ممکن است». در یک واحد ملت، حتی عالی قوانین اساسی دموکراتیک را می توان روی کاغذ نوشت، با این حال سنت کلی همراه خود مشارکت بیگانه است. عراق عالی الگوی است. به همان اندازه روزی کدام ممکن است ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت مشارکت در بخش خودآگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش انسان پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه نشده باشد، حتی عالی شخص ممکن است دموکراسی را آموزش دهد با این حال انصافاًً «ممکن است» باشد. اجتناب کرده اند این رو، مدیریت شهروندی کدام ممکن است معتقد است «ما» همراه خود مدیریت شخص خاص عکس کدام ممکن است در «ممکن است» غوطه ور است فوق العاده مشخص است. در جوامعی کدام ممکن است آپارتاید رواج دارد، صحبت اجتناب کرده اند دموکراسی عالی فانتاسم است. چرا پیش بینی عکس اجتناب کرده اند آقای پوتین داریم؟ او در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا به اینجا رسید، در مؤسسه «بیشترین ممکن است هستم» زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال نیازی به نمایندگی نداشت. جا گذاشتن برای دیگران ساده عالی امر اخلاقی نیست، هم اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نیت تمایل دارد. هیچ کشوری با بیرون به اشتراک گذاشتن اقتصاد شخصی همراه خود بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن امکانات نتوانسته است حتی به پیشرفت متوسطی در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی انگشت یابد. در واقع قطر همراه خود جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی حدود 80 میلیارد دلار اجتناب کرده اند قدرت، روال نیست. با این حال برزیل، مکزیک، ویتنام، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه کدام ممکن است همگی حداقل 100 میلیون نفر باند دارند، همراه خود مشارکت حداقل در یکی اجتناب کرده اند مدیریت های مالی این ملت انبساط چشمگیری داشته اند. اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است این ملت ها آغاز به مشارکت بومی کردند، آنها نیازی به دشمن خارجی بافت نکردند. حتی استبداد شخص خاص تاریخی آنها اکنون تعدادی از قدم جلوتر به اقتدارگرایی بوروکراتیک تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی غیر مستقیم به حاوی شدن در پوشش باشند، به خیر کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد اجتماعی یورگن هابرماس نزدیکتر می شوند. آیزایا برلین، متفکر روسی انگلیسی الاصل کدام ممکن است روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را به خوبی می شناسد، می گوید: هرگاه امکانات مالی اجتناب کرده اند امکانات سیاسی کنار شود، آزادی متولد تبدیل می شود. وقتی «ممکن است» به «ما» تغییر شود، اقتصاد انتخاب دارد.