چرا ناآرامی‌ها به کابل بازگشت؟


به گزارش الف، اجتناب کرده اند زمان خروج نظامیان آمریکایی اجتناب کرده اند افغانستان موج انفجارهای تروریستی در مناطق شیعه نشین این ملت همراه خود عمق قابل توجهی دنبال می‌شود. یکی اجتناب کرده اند الگوی‌های جدید {در این} زمینه انفجاری بود کدام ممکن است در گذشته تاریخی 13 اسفند 1400 بعد اجتناب کرده اند نماز جمعه در شهرستان «پتان» در شرق افغانستان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر آن  2 نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 تن تولید دیگری زخمی شدند کدام ممکن است گروه تکفیری داعش پاسخگویی آن را بر عهده گرفت.

با این حال طی روزهای قبلی خوب الگوی جدید اجتناب کرده اند جنایت تروریستی در افغانستان به حاضر درآمد؛ جایی کدام ممکن است دارایی ها رسانه‌ای افغانستان اجتناب کرده اند بروز چندین انفجار پیاپی در آموزشگاه «ممتاز» در جهان «از قلعه‌نو» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوب انفجار در دانشگاه‌ای در غرب کابل خبر دادند.

دارایی ها خبری در غرب کابل گفتن کردند کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند «حمله ها انتحاری» دوگانه به دبیرستان «عبدالرحیم شهید» کف دست کم ۲۰ به همان اندازه ۲۵ اطلاعات‌آموز شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماری مجروح شده‌اند. طبق گزارش شاهدان بومی خوب بمب‌گذار انتحاری خودش را در جهان بزرگی کدام ممکن است 1000 اطلاعات‌آموز در آن قرار داشتند منفجر کرده است.

بعد از همه ادامه دارد هیچ گروهی پاسخگویی این جنایت تروریستی را بر عهده نگرفته با این حال همراه خود ملاحظه به حمله ها ترویستی جدیدترین در مناطق مختلف افغانستان کدام ممکن است توسط شاخه خراسان داعش {انجام شده} بود به تذکر می‌رسد پاسخگویی انفجار جدیدترین نیز بر عهده همین گروه تکفیری باشد.

با این حال وجه مشترک همه عملیات‌های تروریستی کدام ممکن است اخیرا در افغانستان انجام می‌شود اینجا است کدام ممکن است شیعیان را مورد هدف قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مشکل می‌تواند متعدد اجتناب کرده اند نیازها پایین پرده آن را روشن تنبل.

پرواضح است کدام ممکن است توسعه ذهنی داعش اجتناب کرده اند هنگام تحریک کردن تحرکات آن در خاورمیانه بیشتر مبتنی بر اختلاف‌افکنی میان شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی‌ها بوده؛ شبیه به روندی کدام ممکن است آمریکا شناخته شده به عنوان پدرخوانده تروریست‌های داعش اجتناب کرده اند سال‌های در اطراف در جهان دنبال می‌تنبل.

در روزی کدام ممکن است طالبان در کنترل محافظت ایمنی افغانستان است بروز این عملیات‌های تروریستی وجهه مناسبی برای آن ندارد. علاوه بر این آن اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این انفجارها در مناطق شیعه‌نشین افغانستان رخ می‌دهد می‌تواند مقدمه‌ای برای هیجان انگیز‌آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اختلاف میان طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعیان افغانستان باشد.

برخی ناظران بر این باورند کدام ممکن است آمریکا هنگام خروج اجتناب کرده اند افغانستان ورود داعش به این ملت را فراهم کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است فضای کشورهایی همچون عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه چندان برای توسعه ورزش‌های این گروه تروریستی مساعد نیست، شاید افغانستان جهان مناسبی برای استقرار داعش باشد.

به اعتقاد مشاوران اگرچه داعش برای عجله پاسخگویی چنین حوادث مرگباری را می‌پذیرد، با این حال مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت فاجعه حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این حادثه را تنها منحصر به گروه داعش کرد؛ به معنای واقعی کلمه هستند مباحث فنی این حمله ها تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه {چه کسی} دقیقا پایین پرده آنهاست در سطح دوم اهمیت قرار دارد، اکنون سؤال بی نظیر اینجا است کدام ممکن است این حادثه به نفع چه کسانی است.

قابل ملاحظه است کدام ممکن است انفجار تروریستی جدیدترین در غرب کابل هم‌زمان همراه خود چالش «ایران هراسی» در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید «افغان هراسی» در ایران رخ داد. بعد اجتناب کرده اند تجمع عده انگشت شماری مقابل سفارت ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری ایران در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردادن شعارهای تفرقه‌افکنانه متعدد اجتناب کرده اند طرف‌ها به طور قابل توجهی در رسانه‌های تکیه کن به غرب  را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعی آغاز به فرافکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر اکاذیب {در این} زمینه کردند.

محور تکیه کن به آمریکا در جهان کدام ممکن است طی همه این سالها توانمندی ایران در مقابله همراه خود تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکست تکفیری‌های داعش را تفسیر کرده امتحان شده دارد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزار استاندارد مبارزه ناخوشایند شخصی، به مقابله همراه خود ایران بپردازد. در همین چارچوب متعدد اجتناب کرده اند رسانه‌های مطیع آمریکا سعی دارند اجتناب کرده اند حوادث جدیدترین شناخته شده به عنوان فرصتی در راستای اختلاف افکنی میان شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان استفاده کنند.

بر همین ایده مشاوران معتقدند کدام ممکن است نمی‌توان انفجار تروریستی جدیدترین در کابل را کنار اجتناب کرده اند چالش محور آمریکایی برای اختلاف افکنی میان مولفه شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف دانست.

بعد از همه باید به این نکته ملاحظه کنیم کدام ممکن است خیلی شبیه چنین عملیات‌های تروریستی در زمان حضور نظامیان آمریکا در افغانستان نیز رخ می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به سناریوهای مشابهی کدام ممکن است واشنگتن همراه خود حضور داعش در کشورهایی یادآور عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه ترسیم کرده بود، اصلی هدف این تحرکات تروریستی توجیه حضور نیروهای آمریکا در افغانستان بود.

با این حال در مرحله حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند افغانستان، به تذکر می‌رسد واشنگتن قصد دارد همراه خود ناامن کردن این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن بی‌کفایتی طالبان در دفاع کردن اجتناب کرده اند مردمان افغانستان، بار تولید دیگری زمینه را برای بازگشت ناتو به این ملت فراهم تنبل. {در این} میان شاخه خراسان داعش می‌تواند بهتر از مقوا برای آمریکایی‌ها 9 تنها برای یادآور افغانستان اما علاوه بر این کل جهان باشد؛ چرا کدام ممکن است هم‌زمان همراه خود آشوب‌آفرینی‌های داعش در افغانستان شاهد افزایش تحرکات این گروه تکفیری در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه نیز