چند درصد از مددکاران تامین اجتماعی بیمه اجباری دارند؟


به گزارش ایسنا، توسعه نظام تامین اجتماعی و رفاه و مبارزه با انواع بیماری ها، از کارافتادگی، سالمندی، بیکاری و… برای هر جامعه ای به ویژه کارگران بسیار مهم است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان های بیمه گر وزارت کار در تامین این ماموریت نقش دارند، بنابراین یکی از وظایف وزارت کار علاوه بر اجرای سیاست های اشتغال، حمایت از شاغلین است. نیروی کار.

طبق تعریف، بیمه شده شخصی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق دارد از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمه گر بهره مند شود. بیمه شده اجباری بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و حقوق می گیرد.

بیمه شده خاص شخصی است که تحت پوشش بیمه اجباری نبوده و مایل است تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی قرار گیرد. بیمه شده تحت تکفل شخص یا افرادی است که می توانند در نتیجه سرپرستی یا سرپرستی بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون برخوردار شوند.

کارگران شاغل در سازمان تامین اجتماعی فقط شامل تعدادی از بیمه شدگان اصلی می شود اما با توجه به تعریف اشتغال و انواع بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی. بیمه اجباری، برخی از بیمه شدگان خاص مانند بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی و اتحادیه های کارفرمایی، برخی مشاغل آزاد مانند مربیان بیمه شده تامین اجتماعی و مربیان مهدکودک و اعضای نمایندگان بیمه ایران و آسیایی که توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند.

چند درصد از مددکاران تامین اجتماعی بیمه اجباری دارند؟

بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه سال گذشته 39.9 درصد از بیمه شدگان. بیمه شده اصلی حدود 88.9 درصد آنها در استخدام بیمه شدگان هستند.

آمار بیمه شدگان شاغل در سازمان تامین اجتماعی نیز در این مدت نشان می دهد که بیشترین سهم در بیمه اجباری با 78 درصد و پس از آن رانندگان، مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، آمار بیمه شدگان آثار سازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه 1400 نسبت به سال 1397 افزایش یافت، به طوری که تعداد بیمه شدگان شاغل از 12 میلیون و 356 هزار و 979 هزار نفر در سال 1397 به بیش از 13 میلیون و 395 هزار و 563 نفر افزایش یافت. مشاغل آزاد و اتحادیه های کارفرمایی و کارفرمایی قابل توجه ترین بود، اما این امر با کاهش تعداد مربیان مهدکودک، معلمان حقوق بگیر، اعضای صندوق نظام دامپزشکی، سازندگان، رانندگان، باربران و خادمان مساجد همراه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون موظفند نسبت به بیمه کارگران و نیروی کار واحدهای خود طبق قانون تامین اجتماعی اقدام کنند.