چه جرایمی جنحه محسوب می شود؟


به گزارش میزان، وی در این مقاله نوشت که در سال 1368 به دلیل سلب آسایش و مزاحمت تلفنی به زندان رفتم. پس از 10 روز، دادگاه حکم 90 ضربه شلاق را صادر کرد. آیا می توان پس زمینه بد را حذف کرد تا حتی این موسسه هم پیشینه بدی داشته باشد؟

پاسخ کارشناس: بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، احراز محکومیت ارتکاب جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا به مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی به عنوان ثانویه محروم می کند. تنبیه:

الف- هفت سال تا حبس ابد و حبس ابد از تاریخ تعلیق مجازات اصلی.

ب- سه سال حبس قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جرم ارتکابی بیش از نصف دیه مقتول باشد، انکار علم و حبس تا درجه چهار.

ج ـ دو سال حبس شلاق، قصاص یکی از اعضا در صورت نصف تادیه مقتول یا کمتر از آن و حبس تعزیری درجه پنج.

در تبصره 1 این ماده نیز آمده است که علاوه بر موارد مذکور، میزان محکومیت محکوم علیه نیز درج می شود، اما در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود، مگر در مواردی که مراجع قضایی. دادخواست تعیین یا تجدید نظر در مجازات.