چه کسانی در آمریکا اجتناب کرده اند درگیری اوکراین درآمد می برند


به گزارش الف؛ “اندیشکده کوئینسی” در گزارشی، به درآمد سرشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظهِ نمایندگی های تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول های صنتعی-ارتش آمریکایی اجتناب کرده اند بالا گیری “درگیری اوکراین” ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه به این نکته پرداخته کدام ممکن است درآمد دقیقِ این درگیری برای نمایندگی های مذکور، نَه صرفا در قالب کالا مستقیم تسلیحات به اوکراینی ها، اما علاوه بر این در افزایش قابل ملاحظه بودجه ارتش کشورهای اتحادیه اروپا، ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا آمریکا در سال های آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، آسانسور کفه چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه هراسی در واشینگتن نهفته است کدام ممکن است هر بدن سرانجام می توانند قراردادهای پُر‌سودی را برای مجتمع های اقتصادی—ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی به در کنار داشته باشند. 

اندیشکده کوئینسی {در این} اتصال می نویسد:

«تحولات فعلی در چهارچوب “درگیری اوکراین”، جدای اجتناب کرده اند اینکه مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های فراوانی را برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی غیرنظامی تحمیل کرده، موجب افزایش قابل ملاحظهِ قیمت‌کردهای ارتش آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا نیز شده است. اگرچه درگیری اوکراین به زعم متنوع عالی تراژدی قابل ملاحظه در جهان روابط‌بین‌الملل است همراه خود این جاری، عالی گروه هستند کدام ممکن است 9 تنها اجتناب کرده اند این درگیری منفعت زیادی می برند اما علاوه بر این حتی خواهان تداوم یافتنِ آن نیز هستند. این گروه شبیه به “پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تسلیحاتی آمریکا آمریکا” هستند. 

حتی در گذشته اجتناب کرده اند اینکه درگیری اوکراین تحریک کردن شود، متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های تسلیحاتی عظیم آمریکا، مباحث در عمق ای را همراه خود محوریت این مساله به راه انداخته بودند کدام ممکن است به همان اندازه چه ابعاد بالا گیری فشار ها در قاره اروپا می توانند تضمین‌کننده تامین مزیت مالی آن ها باشند. {در این} راستا، رئیس نمایندگی آمریکایی “ریتون تکنالوجیز”، “گرِگ هِیز” تاکید داشت کدام ممکن است توجه انداز بروز نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منازعات در شرق اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مناطق جهان ممکن است معرفی شده است مالی فوق العاده خوبی برای این نمایندگی داشته باشد. وی علاوه بر این {در این} اتصال می گوید: “ما جایگزین هایی را جهت کالا بین‌المللی تسلیحات تولیدی شخصی پیش توجه هایمان می بینیم…فشار ها در شرق اوکراین، فشار ها در دریای چین جنوبی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری فشار هایِ خیلی شبیه، هر بدن موجب می شوند به همان اندازه بودجه های ارتش در سیاره بالا توسعه. اجتناب کرده اند این منظر، من می خواهم انصافاً پیش بینی دارم کدام ممکن است حدی اجتناب کرده اند مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیتِ این مفهوم نصیب نمایندگی ما نیز شود.” 

در اواخر ماه مارس، هِیز در جریان عالی مصاحبه، همراه خود توانایی اجتناب کرده اند منفعت طلبیِ نمایندگی تسلیحاتی خرسِ هدایت شخصی در قالب درگیری اوکراین حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “من می خواهم هیچ عذرخواهی {به دلیل} حضور پرانرژی شرکتمان در قالب درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سلاح به این ملت انجام نمی دهم. ما آنجا هستیم به همان اندازه اجتناب کرده اند دموکراسی حفاظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به همان اندازه حدی نیز در گذر زمان اجتناب کرده اند قِبل اقدامات شخصی مزیت مادی را کسب می کنیم. هرگونه سلاحی کدام ممکن است در شرایط کنونی به اوکراین کشتی تبدیل می شود، اجتناب کرده اند زرادخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای ما صادر می گردد کدام ممکن است این مساله خبری متنوع راضی کننده است. بعد از همه ک در یکپارچه باید امتحان شده زیادی کنیم به همان اندازه بار تولید دیگری انبارهای تسلیحاتی شخصی را مملو اجتناب کرده اند سلاح کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کسب درآمد تا حد زیادی در بلند مدت نیز در نظر گرفته شده کنیم.”

صادرات اسلحه به تماس گرفتن اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کامِ نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی
درگیری اوکراین برای نمایندگی هایی نظیر “ریتون تکنالوجیز” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “لاکهید مارتین” عالی موهبت تمام عیار است. اول اجتناب کرده اند همه نمایندگی ریتون ممکن است سِیل قابل توجهی اجتناب کرده اند موشک اندازهای ضدهوایی “استینگر” شخصی را به اوکراین کشتی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، این نمایندگی در امتداد طرف “لاکهید مارتین” می توانند موشک های ضدتانک “جاولین” را کدام ممکن است پیشتر نیز اجتناب کرده اند سوی آمریکا به مقامات اوکراین عرضه داده شده را در بحث صادراتی به اوکراین افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است بفروشند. همراه خود این همه، نفع حقیقی آن ها در افزایش قابل ملاحظه بودجه های ارتشِ بویژه کشورهای اتحادیه اروپا در سال های جلو است. به معنای واقعی کلمه هستند، کشورهای اتحادیه اروپا در سال های آتی، آسانسور بنیه دفاعی شخصی را به مثابه یکی اجتناب کرده اند میل های مهمشان در تذکر خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مساله آن ها را وا می دارد به همان اندازه بر میزان بودجه ارتش شخصی نیز بیفزایند. مساله ای کدام ممکن است مزیت قابل توجهی را برای فروشندگان ودلالان سلاح آمریکایی به در کنار دارد. 

نمایندگی های آمریکایی حتی در شرایط کنونی نیز همراه خود ملاحظه به کمک های مصوب ارتش وزارت حفاظت آمریکا(پنتاگون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات این ملت به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات ارتش اوکراین، مزیت قابل توجهی را پیش رویِ شخصی می بینند. به معنای واقعی کلمه هستند، مقامات اوکراین جدای اجتناب کرده اند بدست آمده مستقیم کمک های تسلیحاتی اجتناب کرده اند آمریکا کدام ممکن است تأمین این سلاح ها، غول های اقتصادی-ارتش {در این} ملت هستند، موظف است دارایی ها پولی را نیز کدام ممکن است بدست آمده می تدریجی، در بحث کسب تسلیحات، صرفا معطوف به نمایندگی های آمریکایی تدریجی. جذاب است بدانیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال 2014 کدام ممکن است “شبه جزیره کریمه” اجتناب کرده اند آلودگی اوکراین کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روسیه ملحق شده، مقامات آمریکا مبلغی بالغ بر 5 میلیارد دلار را در قالب کمک های امنیتی به مقامات اوکراین اعطا کرده کدام ممکن است بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند آن ها به جیب نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی گذشت است. اجتناب کرده اند سویی، اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن درگیری اوکراین تاکنون نیز مقامات بایدن مبلغی بالغ بر 3.2 میلیارد دلار را در قالب کمک های ارتش به مقامات اوکراین اعطا کرده کدام ممکن است {در این} اتصال نیز به دست آورد بی نظیر، نمایندگی های تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های ارتش-اقتصادی آمریکایی بوده اند.

نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است کمک های مقامات بایدن به اوکراین در بحبوحه درگیری این ملت، به مراتب تا حد زیادی اجتناب کرده اند ارقام اندیشه در مورد شده اجتناب کرده اند سوی آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر، افزایش آن ها، ناشی اجتناب کرده اند فشارهای از حداکثر قانونگذاران آمریکایی {بوده است}. مساله ای کدام ممکن است بعد از همه بی ارجاع به سرسرا گری های در عمق اجتناب کرده اند سوی نمایندگی‌های تسلیحاتی آمریکایی در بحبوحه درگیری اوکراین نیست. 

بعد از همه کدام ممکن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند منافعی کدام ممکن است درگیری اوکراین برای نمایندگی های اسلحه سازی آمریکایی نظیر “لاکهید مارتین”، “ریتون تکنالوجیز” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نمایندگی های تسلیحاتی این ملت به در کنار داشته، این نکته بوده کدام ممکن است رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا “آدام اسمیت” را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این چهره هایی نظیر “مایک راجرز” کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله افراداثیرگذار {در این} کمیته هستند، بر عمق امتحان شده های شخصی جهت ساخت فناوری های جدید موشک های ضدهوایی استینگر توسط نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی افزوده اند. مساله ای کدام ممکن است مزیت مادی قابل توجهی را برای آن ها به ارمغان خواهد آورد. بعد از همه کدام ممکن است {در این} اتصال برخی قانونگذاران آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان این ملت در مجالس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تاکید دارند کدام ممکن است آمریکا به فناوری جدیدی اجتناب کرده اند بمب ها، موشک ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادها نیز خواستن دارد. رویکردی کدام ممکن است درآمدِ نمایندگی های تسلیحاتی را دوچندان خواهد کرد. 

درگیری”، معدن طلایِ نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی
همراه خود این همه، برای نمایندگی های ساخت کننده تسلیحات در آمریکا، بیشترین مزیتِ حاصله اجتناب کرده اند بروز درگیری در اوکراین، لزوما منافعی نیست کدام ممکن است خیلی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق افزایش کالا تسلیحات به این ملت کسب می کنند. نفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد دقیق برای آن ها در تنظیم ماهیتِ مناظرات با توجه به نوعِ قیمت کردهای پنتاگون نهفته است. بعد از همه کدام ممکن است نمایندگان نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی پیشتر تاکید ویژه ای بر آنچه مشکل های تحمیل شده اجتناب کرده اند سوی چین برای ایمنی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی آمریکا عنوان می کردند، داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کرده اند به همان اندازه اجتناب کرده اند این طریق پول های هنگفتی را به جیب بزنند. همراه خود این جاری، درگیری اوکراین عملا آن ها را وارد فرم “بهشت” کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها می توانند اکنون همراه خود بزرگنماییِ بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی با توجه به آنچه تهدیدات کشورهایی نظیر چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه عنوان می کنند، مزیت مالی بیشتری را نیز {به سمت} شخصی جلب کنند.

{در این} اتصال، متنوع پیش‌سوراخ بینی می کنند کدام ممکن است پنتاگون در دهه آتی، بودجه به مراتب هنگفت‌تری را به شخصی اختصاص خواهد داد کدام ممکن است این مساله قراردادهای پُرسودی را نصیبِ غول های تسلیحاتی آمریکایی می تدریجی. {در این} راستا تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است پنتاگون در دهه آتی ، انگشت کم 7.2 تریلیون دلار را جهت قیمت‌کرد در امتیازات ارتش در تذکر گیرد. رقمی کدام ممکن است حتی به زعم عده ای در آمریکا چندان بیش از حد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند تا حد زیادی اجتناب کرده اند این ها هم باشد. 

مناسب بر همین ایده است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران، اجتناب کرده اند بودجه پیشنهادی 813 میلیارد دلاری مقامات بایدن در سال جاری برای امور ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی آمریکا حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه کدام ممکن است هدف برای درمانِ یکچنین بودجه چشمگیری برای پنتاگون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نهادهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی آمریکا را هم، بالا گیری آنچه تهدیدات درگیر‌کننده اجتناب کرده اند سوی کشورهایی نظیر چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه خطاب می کنند، عنوان می‌نمایند. بودجه ای کدام ممکن است حتی اجتناب کرده اند قیمت کردِ ارتش آمریکا در بحبوحه درگیری کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سطح بالا فشار های آمریکا همراه خود شوروی در قالب “جنک خنک” نیز 100 میلیارد دلار تا حد زیادی است. {در این} اتصال حتی برخی نمایندگان جمهوریخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات آمریکایی اجتناب کرده اند مقامات بایدن تقاضا کرده اند به همان اندازه 5 نسبت بیش اجتناب کرده اند تورمِ جاری در آمریکا، بر میزان بودحه ارتش این ملت بیفزاید کدام ممکن است این مبلغ شخصی اجتناب کرده اند افزایشِ 100 میلیارد دلاری {در این} بودجه خبر می دهد. مسائلی کدام ممکن است هر بدن، درآمد شخصی را متوجهِ مجتمع های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان اسلحه این ملت می کنند.»