چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟


داریوش مختاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل درگیری ناشی از بارندگی های قابل توجه و در عین حال داشتن مشکل کم آبی، گفت: به لحاظ درک ساده از مشکل کم آبی در کشور، به دو صورت کمبود موقت منابع آب و کمبود مزمن و مداوم آب به وجود آمده است. کمبود آب با حل بحران کم آبی (خشکسالی، قطع موقت آب…) از بین می رود. در اکثر حوزه های آبخیز میزان مصرف آب از کل منابع تجدیدپذیر و انتقالی بین حوضه ها افزایش یافته است و چاره ای جز افزایش ظرفیت یا کاهش مصرف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مدیریت باستانی آب فلات ایران ریشه و پایه دارد و در یک دوره گذار 3000 ساله شکل گرفته است، تصریح کرد: فناوری هایی مانند پمپ و بتن و بوروکراسی رو به گسترش دولت جایگزین ناقصی برای مدیریت قدیمی آب شده است. منابع آبی. شکاف بین دوران باستان و مدرن باید با دقت با قوانین کافی و دقیق پر می شد.

به گفته وی، نشانه های جدی از جمله حفر یک میلیون حلقه چاه کشاورزی، توسعه کشاورزی در آب های آزاد از حدود یک میلیون هکتار در ابتدای قرن چهاردهم به هشت میلیون هکتار امروز، استقرار گسترده کارخانه ها در غرب تهران و… عملاً بیانگر عدم دقت در طرح ها است، توسعه اراضی، عدم دقت در متن قانون آب و ملی شدن آن، تشکیل شورای عالی آب و 41 پروتکل خام و سطحی که مبنای تصمیمات بسیار مهم بعدی قرار گرفت. ساخت 1000 سد اضافی و غیر ضروری که نتیجه ای جز خشک شدن جغرافیای کشور و گسترش کلانشهرهای کشور نداشت. -وام های دامنه، ساده سازی مدیریت شهری از طریق ساخت هزاران پل و سازه غیر ضروری در بافت شهرها، حذف تدریجی فی. سرمایه فیزیکی گردشگری کشور با احتساب بافت های تاریخی و فروپاشی جدی نظام فنی و اجرایی در مقیاسی حدود 80 درصد از کل وام های عمرانی و سرمایه گذاری کشور، بحران مدیریتی فزاینده ای را در جغرافیای کشور نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بی توجهی در مدیریت منابع آبی کشور، منطقه جغرافیایی کشور را که به شدت در برابر آب آسیب پذیر بود، به مرز فروپاشی کامل اکولوژیک رسانده است، گفت: اکنون جغرافیای کشور کشور یک قدم به فروپاشی اکولوژیکی نزدیکتر شده است و طبیعتاً 30 تا 50 میلیون نفر را جابه جا خواهد کرد. در ادامه این مسیر پرمخاطره، در دو جهت جدید کلان شهرها و توسعه پروژه های انتقال آب نیز با نادرستی ها و چالش هایی مواجه هستیم.

وی افزود: این نشانه‌ها و ناکارآمدی‌های جدی را نباید به سادگی گرفت. سطحی نگری و نادرستی مشخص در قانونگذاری و نظام فنی- اجرایی کشور آسیب جدی و مزمنی است که به کمبود مزمن و مداوم منابع آبی سرایت کرده است. این در شرایطی اتفاق می افتد که مدیریت آب تقریباً به طور کامل به حاشیه رفته و اجرای سازه های بزرگ هرگز با مدیریت آب منطبق نیست.

به گفته وی، در مجموع بهبود و تعدیل نظام فنی و اجرایی کشور برای هر پروژه عمرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی می تواند به عنوان کلید گره گشایی و راهی برای صرفه جویی باشد. فروپاشی جغرافیایی فلات ایران راهکارها در متن اصلاح نظام فنی و اجرایی و احیای آن با اجرای کامل ماده (23) قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1392) آمده است. . علاوه بر این، در عین حال، قوانین ناکارآمد و توسعه یافته ای که منجر به ناکارآمدی های جدی در مدیریت اکوسیستم ها و حوزه های آبخیز شهری شده است، باید حذف شوند. هر دو تصمیم فوق بسیار اساسی و دارای جزئیات و نکات اصلاحی فراوانی است که شایسته احیاء و اصلاح جدی در دستور کار سازمان حاکمیت و برنامه ریزی کشور و شورای اسلامی است.