کابینه بی تخصص مشکلات را افزایش می دهد


فیاض زاهد: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار دولتی قابل مقایسه با نمایندگی در المپیک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلقاً حق آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا ندارند. یکی می آید می گوید من می خواهم {یک میلیون} حرفه تحمیل می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی می گوید اشکال بورس را رفع می کنم، اینها سرنخ است. این بدان معنی است کدام ممکن است او اصلا ساختار، روابط امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مالی ایران را {به درستی} نمی شناسد».

بر ایده اطلاعات حال در آنلاین، بیش اجتناب کرده اند هشت ماه اجتناب کرده اند عمر مقامات سیزدهم می گذرد. حامیان پرونده او امتحان شده کرده اند به همان اندازه مدل دقیق این ادعا را به صورت تحت وب به راحتی در دسترس است قرار دهند. حامیان آرمان او در امتحان شده هستند به همان اندازه مدل دقیق آن ادعا را به صورت تحت وب به راحتی در دسترس است قرار دهند، با این حال آنها آنها را در موجود در کمپ ندارند.

جدای اجتناب کرده اند طناب زنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات جناحی همیشگی اجتناب کرده اند مقامات ها در ایران، اگر ایده ها کلی را معیار کارآمدی مقامات بدانیم، نارضایتی اجتناب کرده اند وضعیت حال به طور قابل توجهی در بخش گرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد نه اغلب دیده تبدیل می شود. در جاری انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ارزش درک کردن روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلبان برای دنبال کنندگان رئیس جمهور روی حیله و تزویر تر تبدیل می شود. در همین جاری، الزام آور بودن هماهنگی هسته ای، ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی کلی را افزایش داد.

چه چیزی باعث این مثال درگیر کننده شده است؟ فایز زاهد، درک دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سیاسی اصلاح طلب، در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین، وضعیت کنونی را اساس کن کرد:

برای دسترسی بحث، چطور رئیس من می خواهم کاندیدای اصولگرایان اصولگرا شد؟

نیاز قابل توجه همراه خود اصولگرایان مختلف تعیین کنید گرفت چون اجتناب کرده اند 2 منظر خوش احتمال در نظر گرفتن می به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان کاندیدای ریاست جمهوری شد.

نکته دوم این بود کدام ممکن است احتمالاً او را شخص خاص می‌دانستند کدام ممکن است شاید عالی‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌ترین نامزد در موضوع جانشینی باشد، متعاقباً این انواع بسته شدن برای تیمی نبود کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند دریافت کرد مسابقه بود.

آقای رئیسی همراه خود این مثال وارد جهان انتخاباتی شد کدام ممکن است تهاجمی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان {به سمت} معزز رفتند. همراه خود این اتفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تثبیت مقامات، توقعات اجتناب کرده اند مقامات سیدهم بیش از حد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مشخصه های شخصیتی وی قابل مقایسه با از گرفتن روحیه مردم، ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند رسمیت غیر حیاتی، تحقق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نقاشی آقای رئیسی در دوران ریاست جمهوری قوه قضائیه تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید افراد به رفع مشکلات مقامات سیزدهم آسانسور شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل روسای جمهور زودتر کدام ممکن است فاصله اول را همراه خود استقبال خوشایند افراد آغاز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم در نظر گرفته شده می کنم آغاز به کار کردند. باقی مانده است هم مورد پسند است با این حال ماه عسل آقای رئیسی تمام شد.

گفتم اجتناب کرده اند آخر ماه عسل چه عواملی باعث کاهش این استقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت تبدیل می شود؟

متاسفانه آقای رئیسی وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه های مختلف حمایتی حاوی شد. به دلیل قطعات تندرو اجتناب کرده اند جبهه پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اصولگرایان استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کار اجتناب کرده اند یک سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها سیاسی تندرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرو اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در تار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پود حکومت تأثیر می گذارد کرده اند. به این انجمن مقامات ناهمگونی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شناخته شده به عنوان وزیرانی انواع شدند کدام ممکن است اصلاً در سمت مدیرکلی نبودند. با این حال در شرایط روی حیله و تزویر کنونی ملت، آقای رئیسی کار فوق العاده روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسایی دارد، نمی توان روی افرادی که «نخست وزیر» هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه کار اجرایی ندارند، برای انجام چنین کارهای روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسایی حساب کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افزایش مشکل های پیش روی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات شدند.

ورزشکاری هست کدام ممکن است می گوید وقتی در المپیک نمایندگی می کنی دنبال مدال می روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس برای کسب تخصص به المپیک نمی رود چون در گذشته اجتناب کرده اند دسترسی المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات درجه زیرین باید تخصص کسب تنبل.

مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینه قابل مقایسه با تیمی هستند کدام ممکن است به المپیک می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلقاً حق آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا ندارند. یکی می آید می گوید من می خواهم {یک میلیون} حرفه تحمیل می کنم، یکی می گوید اشکال بورس را رفع می کنم. این بدان معنی است کدام ممکن است حزب اصلا ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مالی ایران را {به درستی} نمی شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است کدام ممکن است اگر وعده های جذاب بدهد، داستان در حالی به نوک می رسد کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند تذکر عدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم در بخش اقتصاد هستیم. اکنون مشکل بورس، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری 9 تنها رفع شده، 9 تنها قیمت ها مدیریت نشده است، 9 تنها تکیه بر بلند مدت ملت بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بیشتر نشده است، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است آقای دکتر . توصیه بی نظیر همه نشانه ها پیچیده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر شدند.

ایده ها کلی به همان اندازه حدودی این فاجعه ها را می پذیرند، می گویند خوشایند جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما 6 ماه هر دو کمتر از یک سال مهلت می دهیم، با این حال بعد پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان افراد کم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتمادشان به صلاحیت مقامات کم تبدیل می شود. او می بیند کدام ممکن است شهرت آقای رئیسی از نزدیک مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این اتفاق را می توان دید.

پیشنهاد ممکن است به آقای رئیسی برای جلوگیری اجتناب کرده اند این افت چیست؟

اگر بخواهم پیشنهاد خیرخواهانه ای به آقای رئیسی بکنم باید بعد اجتناب کرده اند ماه عسل کارنامه هیئت وزیران را تجزیه و تحلیل تنبل، عوامل نقطه ضعف را تعیین تنبل، همراه خود ملاحظه به نتایج تجزیه و تحلیل، مخلوط کردن کابینه را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم. تزریق نیروهای جدید با این حال مهمتر اجتناب کرده اند همه لزوم ملاحظه آقای رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش به مذاکرات احیای برگام است. .

شناخته شده به عنوان یک مشکل خارجی؟

اتفاقا بحث مذاکره یک مشکل بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مشکل خانه است.

جدای اجتناب کرده اند خروج ترامپ اجتناب کرده اند پرگام، مقامات روحانی همراه خود وجود برخی کارشکنی ها پیشرفت خوبی در مقامات روحانی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه آن در پایان به این مقامات واگذار شد، متعاقباً می توان موضوع احیای برگام را یکی اجتناب کرده اند مشکل های بی نظیر بیرونی مقامات سیزدهم دانست. ?

آره

چرا؟

اگر مقامات اجتناب کرده اند این شرایط بحرانی خارج نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاران خارجی اجتناب کرده اند ایران دلخور شوند، گام به گام رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش همراه خود فاجعه‌های شدیدتری مواجه خواهند شد. شنیدم یکی اجتناب کرده اند وزرا نامه نوشت کدام ممکن است با بیرون هماهنگی ملت را اداره می کنیم. وقتی مدیریت انقلاب می گویند {تجدید نظر} قابل توجه حتی وقتی اجباری باشد حرف بزند، پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده روشنی را می رساند. اساساً مشخصه مهم رئیس انقلاب اینجا است کدام ممکن است ملت را همراه خود فانتاسم اداره نکردند. اگر آقای رئیسی سودآور به پایان دادن هماهنگی شود، ممکن است به نتیجه گیری تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای انتخاباتی شخصی امیدوار باشد. در هر مورد دیگر کار برای ریاست جمهوری سیزدهم روی حیله و تزویر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع برای افزایش منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد مخالفان باز تبدیل می شود.

.

    نخست وزیران نالایق، چالش های پیش روی دولت و دولت را افزایش داده اند

چرا اصلاح طلبان منتقد مقامات حال {در این} مقطع سکوت کرده اند؟

حاضران در کلاس ها اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است برای پیشبرد مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به افزایش وضعیت معیشتی افراد ایران، صمیمانه همراه خود مقامات همکاری می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده گفتن آمادگی کرده ایم. هر گونه کمکی در هر سطحی کدام ممکن است آقای رئیسی اجباری باشد دریغ نخواهیم کرد. ما برای تحقق آقای رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش دعا خواهیم کرد، از بار سنگینی بر دوش افراد ایران برداشته خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این، اگر مقامات در افزایش راهبردی وضعیت معیشتی افراد سودآور شود، حتی به نفع جریان اصلاح طلبی {خواهد بود}. . .

اجتناب کرده اند چه منظری؟

از روزی می توانیم در صحنه سیاسی ایران حضور پررنگی داشته باشیم کدام ممکن است طبقه متوسطی داشته باشیم کدام ممکن است در ملت توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا باشد.

با این حال برخلاف تذکر ممکن است برخی اجتناب کرده اند حامیان مقامات اصلاح طلبان را متهم به تخریب مقامات می کنند، خواه یا نه همراه خود این دیدگاه موافقید؟

9 اینطور نیست، رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع اصلاح طلبان تخریب نکردن مقامات است.

تهدیدهای بی نظیر مقامات چیست؟

یک جریان افراطی افراطی در مقامات بی نظیر موجود است کدام ممکن است کنار اجتناب کرده اند مقامات قیمت کاهش یافته می تنبل. شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند وزرا اجتناب کرده اند هم اکنون قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1404 را دارند، برخی اجتناب کرده اند آنها اظهارات واهی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه های تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی برای انتخابات جلو کف دست به اقدامات غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب می زنند با این حال چنین ضربه ای به خیریه. آخر یک نفر توسط مقامات کتک خورد.

نکته تولید دیگری فشارهای خانه علیه مماشات در جهان روابط خارجی است. اگر آقای رئیسی تصمیم گرفت به مقابله همراه خود مشکل‌های پوشش خارجی باشد، این فشارها حتی اجتناب کرده اند سوی تحریم‌کنندگان افزایش می‌یابد. می آیند با این حال زمزمه های دیگری به گوش می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای اعتراضشان آرام آرام بلند تبدیل می شود.