کالاهای اظهار شده در گمرک در گذشته اجتناب کرده اند اظهار مشکلات مشمول تیز کردن مشکلات نمی باشد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سیف الله امیری افزود: بر مقدمه پیام معاون اول رئیس جمهوری، دستورالعمل وضع مشکلات گمرکی صادرات برخی موارد در شرایط اضطراری به تصویب رئیس جمهوری رسید. مطابق بند 6 ماده 3 قوانین شصت – ششمین مونتاژ شورای برتر توافق مالی “، ابلاغیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شد.

مدیرکل محل کار صنایع متالورژی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش ذکر شد: تولیدکنندگانی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند ابلاغ مصوبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش گزارش شده به گمرک مراجعه کنند، مشمول کارمزد نخواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچگونه تعرفه ای نخواهد داشت. برای او یا او ضرر ساز شود.”

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر