کتاب مخوف


ابراهیم زاهدی کاملاً در ادعا شخصی همراه خود دقیق اینکه در سال‌های جدیدترین انواع کپی‌نویسان در ادبیات مرتفع است، اجتناب کرده اند تمیز بودن برخی اجتناب کرده اند کتاب‌ها اجتناب کرده اند محتوای آن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه آن نیز بزدلی نویسندگان است.

این نویسنده کسب اطلاعات در مورد تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند ادبیات در یک واحد سال قبلی اظهار داشت: ادبیات داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستانی یک محصول وارداتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع در ملت ما به طبقه بندی هایی یادآور داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفه ای رفتار نداریم. خواه یا نه سعدی داستانی نگفته هر دو فردوسی در شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولانا داستانی نگفته است؟ بالقوه است بگوییم به تعیین کنید حال نبود، مطمئنا به تعیین کنید حال نبود. در فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریش هم همینطور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان مثل بلافاصله نبود. اگر داستان رستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفندیار هر دو داستان رستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکبوش را شناخته شده به عنوان یک خواننده بیاموزید، می بینید کدام ممکن است همه این داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان کدام ممکن است فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب دارد، راوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسم تبدیل می شود. می گویند بهتر از جای داستان رستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشقبوس مثل تماشای فیلم است. با این حال همراه خود این رکوردها اجتناب کرده اند موضوعی یادآور داستان جدید مطلع شدیم.

وی همراه خود دقیق اینکه داستان جدید توسط مترجمان، شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیختگان به ملت ما آمده است، اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند آنها غرب را ندیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اطلاع دهید 30 ثانیه انگلیسی صحبت کنید {نمی توانند}، با این حال کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان تفسیر کردند. ” خودشان را شناخته شده به عنوان داستان آن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده غیر ایرانی چاپ شده کردند. وقتی به یک زن و شوهر داستان ایرانی اجتناب کرده اند داستان نویسان عظیم به نظر می رسید می کنیم، می بینیم کدام ممکن است منشأ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق خارجی دارند. مترجمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نویسندگان بسته به ورودشان، داستان خارجی را به تماس گرفتن تفسیر هر دو برخی به تماس گرفتن شخصی چاپ شده می کردند. برخی اجتناب کرده اند کتاب های درسی داستان نویسی ما انصافاًً تفسیر شده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام کوشا، خلاق، مبتکرانه نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی اضافه {نمی کردند}. شناخته شده به عنوان مثال ما سه کتاب مرجع برای بچه های دانشگاه موضوع ادبیات در مقطع کارشناسی داریم کدام ممکن است توسط یکی اجتناب کرده اند بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامداران ادبیات تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شده است. این کتاب در دهه‌های 1930 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1940 چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کس اجتناب کرده اند این کتاب‌ها اطلاعی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان انگلیسی زیادی نمی‌دانست. می گویم حتی در کتاب های درسی هم خلاقیت نداشتند، هرچند تلاششان ستودنی است. این را شناخته شده به عنوان توبیخ نمی گویم از محتوای متنی هایی را وارد ملت ما کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان ما همراه خود این مقوله ها شناخته شده شدند. با این حال برخی کتاب‌هایی کدام ممکن است در دستور برای خارجی‌ها نوشته شده‌اند همراه خود عنوان مؤلفان ایرانی چاپ شده شده‌اند. این اتفاق در هنرهای تولید دیگری نیز بیش از حد است. مثلاً در سینمای ما مکان صحنه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه دوربین کپی شد. آثار هنری خلاقیت است، خلاقیت ما در خانه شکنی ادبی {بوده است}. متأسفانه خانه شکنی ادبی امری رایج بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست.

نویسنده کتاب های «عکس گرفتن در آسمان»، «سقوط در سکوت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تسبیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطل» همراه خود دقیق اینکه در برخی بخش ها خالق داریم، اظهار کرد: برخی اجتناب کرده اند رمان های عامه پسند کپی اجتناب کرده اند سریال های ترکی هستند کدام ممکن است ساده عنوان شخصیت ها را اصلاح می دهند. مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس ها مشابه است. داستان ما همراه خود این قصه ها، اجتناب کرده اند خانه شکنی ادبی به همان اندازه ابتکار حرکت 80 سال پیش اینجاست. عجیب و غریب ترین الگوی رمان مختصر اورجینال کدام ممکن است به به نظر می رسد خانه شکنی ادبی نیست، این رمان مختصر را در کتاب هفته چاپ شده شده توسط مرحوم احمد شاملو خواندم، 60 سال قدمت دارد، حتی اسمش جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزی است. ما اجتناب کرده اند این قصه ها خیلی کم داشتیم. با این حال در روایات بلافاصله ما ویژه به ویژه بعد اجتناب کرده اند انقلاب این اشخاص حقیقی تا حد زیادی هستند از انقلابی در ملت رخ داد کدام ممکن است اگرچه در امتیازات سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انقلاب این اتفاق نیفتاد، با این حال در امتیازات زیبایی شناختی در افکار نویسندگان انقلاب. نویسندگانی کدام ممکن است هم سن انقلاب هر دو ده سال اجتناب کرده اند انقلاب بالاتر هستند.

زاهدی کاملاً خاطرنشان کرد: انواع مبتکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکران بیش از حد است با این حال مقلد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسخ نیز موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در 5 سال قبلی انواع نسخ مرتفع است. در دهه‌های 1960 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1970، نوشته بی نظیر فوق العاده بیشتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های بی نظیر بیشتری وجود داشت. آمار دقیقی ندارم، با این حال همراه خود ملاحظه به مطالبی کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند جشنواره‌ها خوانده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری کرده‌ام، می‌گویم در 10 سال قبلی آثار بدیع، آثار الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارهای جدید کمتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد نویسندگان این کار را کرده‌اند. ملاحظه به کتاب های ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز اجتناب کرده اند محتوا معطوف شد.

نویسندگان «آریو برزن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رضا زهرا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «زمینه‌ای پر اجتناب کرده اند دروغ» به توضیحات این موضوع ردیابی کرده‌اند: اینها در کنترل هستند. اجتناب کرده اند طرفی استقامت محله هم کم شد. نویسندگان ترسو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده ترسو {نمی تواند} کار نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقانه ای انجام دهد چون آن است مجتهد اگر ترسو باشد {نمی تواند} فتوا دهد. یکی اجتناب کرده اند شرایط اهتمام، شجاعت است. باهوش اجتناب کرده اند افکار شخصی عامل جدیدی می آفریند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می آفریند، با این حال انسان ترسو {نمی تواند} خلق تنبل. متاسفانه شاید محله ما در سال های جدیدترین {به سمت} ارعاب هنرمندان شخصی گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان جرات خلق آثار شخصی را ندارند.

وی سپس کسب اطلاعات در مورد تاثیر شیوع کرونا بر ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب اظهار کرد: نویسنده {نمی تواند} بگوید کرونا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم ننوشتم. این بیماری تأمین خوبی برای نویسنده است. وقتی مبارزه آغاز تبدیل می شود بقیه افراد می گریند، می گریند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوهگین می شوند، با این حال نویسنده {نمی تواند} به گوشه ای برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه تنبل، با این حال نویسنده آن گریه ها، غم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصیبت ها را هنرمندانه دقیق می تنبل. وقتی نوبت به کرونا می‌رسد، نویسنده نمی‌تواند انصافاًً زانوی غم را در آغوش بگیرد، با این حال موضوع جدیدی برای او رخ می‌دهد. کرونا یک مناسبت جدید است کدام ممکن است تمام جهان را ناامن کرد، وقتی بهترین مبارزه در حال وقوع است، می توانید اجتناب کرده اند طریق مهاجرت همراه خود خیال دستی اقامت کنید، با این حال در کرونا، جنگل های آمازون نیز ایمن نبود. همراه خود وجود این پدیده، نویسنده {نمی تواند} کاری انجام دهد. ما داستان‌هایی کسب اطلاعات در مورد کرونا دیده‌ایم کدام ممکن است خیلی عمیق نوشته نشده‌اند، سطحی بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است زمان مورد نیاز باشد به همان اندازه کتاب‌های خوشایند چاپ شده شوند. کرونا نمی‌تواند مانعی برای نوشتن یک روایت باشد، با این حال یادآور ضربه‌ای است کدام ممکن است می‌تواند تنبل شود، با این حال به عنوان جایگزین بالقوه است چیزهای مضر‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق‌تری رخ دهد.

این نویسنده کسب اطلاعات در مورد خبر عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک سال 1400 نیز اظهار داشت: بدترین خبر برای من می خواهم فوت هنرمندان بود، وقتی هنرمندی در هر صنفی اجتناب کرده اند دنیا {می رود}، آدم بافت می تنبل بخشی اجتناب کرده اند خاطراتش همراه خود آن شخص اجتناب کرده اند بین گذشت است. با این حال خبر عالی با بیرون اغراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا اینجا است کدام ممکن است وقتی تخلیه کتابی اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند دوستانم را می شنوم بافت خوشحالی می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خبر خوبی است. مثلاً وقتی کتاب «ویولونیست روی پل» خسرو باباخانی چاپ شده شد، واقعاً ناراحت شدم کدام ممکن است تعدادی از سالی بود کدام ممکن است او ننوشته بود.

به نقل اجتناب کرده اند ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر