کمبود دارو می تواند تمام خدمات ارزشمند مراقبت های بهداشتی را تضعیف کندرئیس جمهور رتبه اول منطقه و رتبه پانزدهم جهان در حوزه سلامت را نشان از پیشرفت و رشد کشور دانست و گفت: نفرت از دشمنان ناشی از این دستاوردهای عظیم است و قطعا برای آنها قابل قبول نیست. کشوری که تحت تحریم است نه تنها 95 درصد داروها را برای نیاز مردم تولید می کند، بلکه به صادرکننده دارو نیز تبدیل می شود.