کناره‌گیری اجتناب کرده اند کمیسیون مالی مقامات به تقاضا خودمان بود


به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی کسب اطلاعات در مورد علت کناره‌گیری او را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن رضایی اجتناب کرده اند کمیسیون مالی مقامات، اظهارکرد: در پی تخلیه متنی کسب اطلاعات در مورد اصلاح ساختار کمیسیون مالی مقامات، متاسفانه گمانه‌زنی‌های سلیقه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناروایی اجتناب کرده اند سوی برخی اجتناب کرده اند رسانه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی {در این} اتصال مطرح شد کدام ممکن است اجباری است رئوس مطالب ماوقع را به اطلاع افراد برسانم.

وی افزود: در یکی اجتناب کرده اند کلاس ها مقامات، بحث حضور اعضای مقامات در کمیسیون های مربوطه صورت گرفت کدام ممکن است من می خواهم سریع دادم به نظر می رسد مانند است انواع اعضای کمیسیون ها یک مقدار بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد کدام ممکن است اعضای کمیسیون ها اصلاح شوند. من می خواهم عضو 2 کمیسیون زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مقامات بودم. لازمه حضور در کمیسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظر کارشناسی تحقیق پیش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گذاری کافی در کمیسیون هاست این دلیل است من می خواهم تقاضا کردم  کدام ممکن است اجتناب کرده اند عضویت کمیسیون مالی خارج شوم. آقای محسن رضایی معاون مالی رئیس جمهور هم  تقاضا خروج اجتناب کرده اند کمیسیون مالی را تذکر به مشغله فراوان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود امکان مراقبت از کلاس ها کمیسیون مالی مطرح کرد.

مرتضوی یکپارچه داد: اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران خواستن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند ولی متاسفانه برخی رسانه ها استفاده ناصوابی اجتناب کرده اند این مصوبه کردند.

وی در طولانی مدت ذکر شد: همچنان آقای رضایی همراه خود تمام قوا در بخش معاونت مالی ریاست جمهوری  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دبیری شوراهاو جلساتی کدام ممکن است بر عهده وی است، حضور دارد  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات کمتر از استفاده را اجتناب کرده اند وی ممکن است داشته باشد.

***

2 روز پیش پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار هیئت مقامات خبر داد کدام ممکن است  هیئت وزیران در مونتاژ مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱، به استناد دستور (۱۳۸) قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد، معاونان اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی رئیس جمهور اجتناب کرده اند مخلوط کردن کمیسیون اقتصاد مقامات موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه خانه هیئت مقامات، بردن شوند. بر این ایده محسن رضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید صولت مرتضوی معاونان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی رییس جمهور اجتناب کرده اند مخلوط کردن کمیسیون اقتصاد مقامات بردن شدند.

در همین زمینه در آینده بعد علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات دلیل داد کدام ممکن است هیچ تغییری هم در ستاد توافق مالی مقامات رخ نداده است، همه اعضای نیروی کار مالی مقامات کمافی السابق در آن حضور دارند، همه بحثها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها مالی اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در آنجا قالب میشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای محسن رضایی هم دبیر این ستاد هستند.

وی تاکید کرد: بنا بر قاعده عمومی، هر بار کدام ممکن است خواستن باشد، آقای محسن رضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صولت مرتضوی خواهند توانست در کلاس ها کمیسیون مالی همانند سایر اعضای هیئت مقامات حضور یابند. لذا صرفا برای تعمیر اشکال نصاب قانونی کلاس ها کمیسیون مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال قانونی بررسی کردن مذکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات این کمیسیون، عضویتشان اجتناب کرده اند کمیسیون به سریع خودشان بردن شد.