کودک‌ربایی در روز روشن | انگیزه گروگانگیر چه بود؟


به گزارش همشهری اینترنت، این کودک روز ۲۹ فروردین امسال درحالی‌کدام ممکن است اجتناب کرده اند دانشگاه خارج شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داشت برای مقابله با برود، توسط سرنشینان یک تجهیزات پژو پارس ربوده شد. آنطور کدام ممکن است شاهدان عینی می‌گفتند، این کودک‌ربایی در مدت زمان کوتاهی رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌یک اجتناب کرده اند آنها نتوانسته بودند، مشخصات خودرو را نظر کنند.

به‌دنبال این حادثه همراه خود شکایت پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر کودک ربوده شده است تحقیقات کارآگاهان پلیس اعلان برای تعیین آدم‌ربایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی پسربچه تحریک کردن شد. شبیه به روز نخست،افسران پلیس در تحقیقات‌شان سودآور شدند، هویت مسئله بی نظیر آدم‌ربایی را تعیین کنند.

او مردی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند مدتی در گذشته همراه خود پدر کودک ربوده شده است دچار اختلاف پولی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها او را شبح کرده بود. {در این} شرایط ماموران این شخص را دستگیر کردند با این حال بازجویی اجتناب کرده اند او نماد داد کدام ممکن است پسربچه پس اجتناب کرده اند ربوده شدن به شهرستان میرجاوه منتقل شده است. 

سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود گفتن عمیق این پرونده ذکر شد: در حالی کدام ممکن است ۵روز اجتناب کرده اند ربوده شدن پسربچه می‌تحویل داد، او آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میرجاوه به زاهدان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانوار‌اش عرضه گرفت. به‌ آگاه او همراه خود وجود دستگیری آدم ربای بی نظیر، ۲ متفقین او همچنان متواری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌ها برای دستگیری آنها یکپارچه دارد.