کوچی: توپ «ایمنی» به پایین مجلس پرتاب شد


جلال رشیدی کوچی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایلنا کسب اطلاعات در مورد تقاضا 185 مشاور برای بازگرداندن ساختار «حمایت اجتناب کرده اند مشتریان در دنیای آنلاین ما» اجتناب کرده اند کمیته مشترک تجزیه و تحلیل این ساختار، اظهار داشت: هدفی کدام ممکن است در جستجوی آن هستیم {به دلیل} مشکلاتی است کدام ممکن است در کمیته مشترک موجود است. ” این به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کمیسیون صلاحیت تجزیه و تحلیل این تعهد مهم را ندارد. 185 مشاور همراه خود امضای نامه ای نیازمند نظرسنجی این طومار بر مقدمه آیین نامه شدند.

این مشاور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت رای گیری به تقاضا نمایندگان، «ساختار حمایت» به صحن حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل متعدد اجتناب کرده اند ساختار های تولید دیگری به صورت خالص هر دو بلافاصله تجزیه و تحلیل تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم این ساختار باید در صحن تجزیه و تحلیل شود، با این حال اینکه چقدر فوری تجزیه و تحلیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به تذکر نمایندگان است، با این حال دلیل این است که معنا نیست کدام ممکن است اگر این ساختار به مجلس برسد، به این معناست کدام ممکن است رای داد.” این رای برای طرحی است کدام ممکن است برای تصور به سالن دادگاه بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل به مردمان رای دهند.

رشیدی کوشی اظهار داشت: مشاوره تبدیل می شود اگر ساختار به میدان بیاید، نمایندگان به آن است رای می دهند، خیر، اینطور نیست، اتفاقی کدام ممکن است می افتد به این معناست کدام ممکن است این ساختار در رأس مراجع قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل سایر ساختار ها، مورد نیاز است. فرآیندهایی کدام ممکن است باید تجزیه و تحلیل شوند.”

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است رویکرد کل مجلس در مقابله همراه خود این ساختار چیست؟ وی اظهار داشت: اکنون کدام ممکن است 185 مشاور نامه را امضا کرده اند به همان اندازه آن را به کمیته برگردانند، اظهار داشت: موافقان “ساختار ایمنی” امتحان شده های در عمق ای را تحریک کردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند حقایق مختلف است، با این حال ممکن است بافت می کنم این ساختار دارای عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهایی است. کدام ممکن است شخصی در موقعیت به بدست آوردن به هدف بی نظیر ترتیب دنیای آنلاین ما نیست.»

رشیدی کوشی تاکید کرد: به نظر می رسد مانند است خیلی ها حاضر نیستند وظیفه تصویب «ساختار ایمنی» را بر عهده بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند توپ در صحن مجلس نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قطعا عواقبی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان درگیر آن باشند. باید به مجلس نمایندگان بازگردانده شود.

انتهای پیام