کیواس {رتبه بندی} موضوعی دانشکده های جهان در سال 2022 را گفتن کردبه گزارش گروه دانشکده ایسکانیوز، سیستم {رتبه بندی} کیواس هرساله دانشکده های جهان را بر ایده موضوع همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شاخص های مشهور آموزشی، مشهور کارفرما، استنادات پژوهشی در هر مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات در سراسر جهان {رتبه بندی} می تدریجی.

این پایگاه نتایج {رتبه بندی} موضوعی دانشکده های جهان را در 5 خوشه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی، فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی، علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی، علوم خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در 51 بخش موضوعی گفتن کرد. ایسکانیوز در گزارش زیر به بازرسی اسامی بهتر از دانشکده های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان {در این} 5 گروه پرداخته است.

3 دانشکده ایرانی در فهرست بهتر از دانشکده های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی جهان می درخشند

دانشکده MIT در آمریکا، دانشکده کمبریج در پادشاهی متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده آکسفورد در پادشاهی متحد سه دانشکده مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جهانی هستند کدام ممکن است به همان اندازه سال 2022 سودآور به کسب رتبه های اول به همان اندازه سوم جهان شدند. رتبه های چهارم به همان اندازه دهم دانشکده نانیانگ سنگاپور است. ، دانشکده استنفورد در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه دانشکده فناوری فدرال سوئیس، دانشکده سراسری سنگاپور، کالج امپریال لندن، دانشکده کالیفرنیا، برکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تجاری دلفت در هلند.

3 دانشکده اجتناب کرده اند ایران در لیست بهتر از دانشکده های مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی 2022 کیواس قرار دارند کدام ممکن است در جدول زیر آمده است:

رتبه دولتی {رتبه بندی} جهانی عنوان دانشکده
1 2554 دانشکده تجاری شریف
24 3084 دانشکده تهران
3 401-4054 دانشکده تجاری امیر کبیر

دانشکده علوم پزشکی تهران، بالاترین دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی ملت

دانشکده هاروارد اجتناب کرده اند تذکر علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} جهانی مسکن در رتبه اول جهان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن دانشکده آکسفورد در پادشاهی متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده جان هاپکینز در آمریکا قرار دارند. رتبه های 4 به همان اندازه 10 {در این} لیست برای ادغام کردن دانشکده کمبریج در پادشاهی متحد، دانشکده استنفورد در آمریکا، دانشکده MIT در آمریکا، موسسه Karolinska در سوئد، دانشکده کالیفرنیا در پادشاهی متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کالیفرنیا است. . سانفرانسیسکو در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امپریال کالج لندن در بریتانیا.

تنها مشاور ایران در لیست بهتر از دانشکده های علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی جهان در سال 2022 کیواس، دانشکده علوم پزشکی تهران است کدام ممکن است در جدول زیر {رتبه بندی} شده است:

رتبه دولتی {رتبه بندی} جهانی عنوان دانشکده
1 2524 دانشکده پزشکی تهران

دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف. بهتر از دانشکده های علوم خالص ایران

MIT آمریکا، هاروارد آمریکا، دانشکده کمبریج، پادشاهی متحد، آکسفورد، پادشاهی متحد، موسسه فناوری فدرال سوئیس، موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشکده کالیفرنیا، برکلی، کالج امپریال لندن
بریتانیا، دانشکده توکیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن شناخته شده به عنوان 10 دانشکده برتر جهان علوم خالص شناخته می شوند.

در لیست بهتر از دانشکده های علوم خالص جهان 2022 کیواس عنوان 2 دانشکده اجتناب کرده اند ایران به توجه می خورد کدام ممکن است اسامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چینش این دانشکده ها در جدول زیر آمده است:

رتبه دولتی {رتبه بندی} جهانی عنوان دانشکده
1 405-4014 دانشکده تهران
24 500- دانشکده تجاری شریف

بهتر از دانشکده های جهان علوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت

دانشکده هاروارد، دانشکده آکسفورد، کالج اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم سیاسی پادشاهی متحد لندن، دانشکده کمبریج، دانشکده استنفورد، دانشکده MIT، دانشکده سراسری سنگاپور، دانشکده کالیفرنیا برکلی، دانشکده ییل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده بوکانی ایتالیا در رتبه های اول به همان اندازه دهم در بین دانشکده ها قرار گرفتند. کسب علوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهانی.

بهتر از علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی دنیا

دانشکده آکسفورد در پادشاهی متحد دانشکده کمبریج در پادشاهی متحد دانشکده هاروارد در آمریکا آمریکا دانشکده کالیفرنیا برکلی آمریکا آمریکا دانشکده استنفورد در آمریکا آمریکا دانشکده ییل در آمریکا آمریکا دانشکده کلمبیا در آمریکا آمریکا دانشکده نیویورک آمریکا آمریکا دانشکده ادینبورگ
بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کالیفرنیا، لا، آمریکا، رتبه های اول به همان اندازه دهم را در فهرست بهتر از دانشکده های کیواس برای آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی در سال 2022 به شخصی اختصاص دادند.

انتهای پیام/