یکی از اقوام مرد را به عنوان جانشین خود تعیین کنید


به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021، زنانی که در مشاغل دولتی کار می کردند به خانه فرستاده شدند و دستمزدهای بسیار کمی برای بیکاری پرداخت کردند.

اما چندین زن به گاردین گفتند که تماس‌های مشابهی از سوی مقامات طالبان دریافت کرده‌اند که از آنها خواسته شده است تا اقوام مرد خود را به سمت‌های خود معرفی کنند، زیرا حجم کاری وزارتخانه افزایش یافته است و آنها باید به جای یک زن، مرد را استخدام کنند.

و این در حالی است که هنوز نمایندگان طالبان در وزارت مالیه افغانستان در این مورد اظهار نظر نکرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا این زنان درخواست های مشابهی را از سایر ادارات دولتی دریافت کرده اند تا یکی از بستگان مرد را به جای خود بفرستند یا خیر.