1.5 میلیارد کودک در جهان بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی وجود دارد.


به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از 150 میلیون کودک و نوجوان در جهان در زمینه هایی کار می کنند که برای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا تحصیلی آنها مضر است.

در حالی که تعداد کودکان کار در سراسر جهان کاهش یافته است، پیشرفت کند بوده و حتی در برخی مناطق به دلیل همه‌گیری کووید متوقف شده است.

بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2017، در هند، 20 درصد از کودکان و نوجوانان 15 تا 17 ساله در صنایع و حرفه های خطرناک و بیش از 12 میلیون کودک زیر 17 سال شاغل بودند.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان، روزی است که توسط سازمان بین المللی کار (ILO) برای افزایش آگاهی و مبارزه با کار کودکان پیشنهاد شده است. این پیشنهاد برای اولین بار در سال 2002 و پس از تصویب کنوانسیون شماره 138 سازمان بین المللی کار در مورد حداقل سن برای ورود به کار و کنوانسیون شماره 182 سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان ارائه شد.

شعار امسال (2022) این روز جهانی «حمایت اجتماعی جهانی برای حذف کار کودکان» است. دستیابی به این هدف مستلزم سرمایه گذاری در شبکه ها و برنامه های ایمنی اجتماعی برای محافظت از کودکان در برابر اجبار به کار است.

با توجه به cnbctv18، با 1.5 میلیارد یا تقریبا یک سوم کودکان بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی، یک رویکرد جامع برای افزایش سرمایه گذاری در این زمینه در سراسر جهان مورد نیاز است.