100 نفر در عربستان سعودی اجتناب کرده اند ابتدای سال 2022 اعدام شدند


افسران سعودی روز پنجشنبه 4 نفر تولید دیگری را اعدام کردند کدام ممکن است انواع کل اعدام ها در عربستان سعودی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به نزدیک به 100 نفر رسید.

وزارت ملت عربستان سعودی در ادعا ای کدام ممکن است خبرگزاری مناسب عربستان (ایسنا) به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی روسیا الیوم چاپ شده کرد، ذکر شد: اندونزیایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی ها روز پنجشنبه به اتهام قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به عنف اعدام شدند.

این وزارت علاوه بر این روز چهارشنبه در ادعا ای اجتناب کرده اند اعدام سه نفر خبر داد.

در همین راستا، عربستان سعودی شنبه قبلی گفتن کرد کدام ممکن است 81 نفر را به اتهامات مختلف مرتبط همراه خود «تروریسم» اعدام کرده است. کار او همراه خود پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت های فشرده در سراسر جهان مواجه شد.

بر مقدمه آمار مناسب چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی وزارت ملت عربستان سعودی، عربستان سعودی اجتناب کرده اند ابتدای سال 2022 تاکنون 100 نفر را اعدام کرده است.

بر مقدمه این گزارش، عربستان سعودی در سال 2021 69 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 2019 184 نفر را اعدام کرده است.

عربستان سعودی مدت‌هاست کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه‌های حقوق بشری {به دلیل} نرخ بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، از کمیسر برتر حقوق بشر گروه ملل متحد روز شنبه اعدام‌های دسته‌جمعی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی کرد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اعدام‌شدگان طبق استانداردهای بین‌المللی محاکمه شدند. محکوم شدند.

دیده بان حقوق بشر علاوه بر این در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به تخلفات فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک در سیستم کیفری عربستان، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است هیچ خوب اجتناب کرده اند اعدام شدگان محاکمه عادلانه ای نداشته باشند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر