107 نفر در سه روز در تصادفات رانندگی کشته شدند


جانشین پلیس راه کشورمان اجتناب کرده اند کشته شدن 107 نفر بر تأثیر حوادث رانندگی اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی پلیس در بزرگراه ها به همان اندازه صبح در لحظه خبر داد.

سردار سید تیمور حسینی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، ذکر شد: اولین پیک سفرهای نوروزی در بزرگراه های در سرتاسر ملت تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم این مورد به همان اندازه اول فروردین یکپارچه داشته باشد. در جاری حاضر شاهد افزایش کمیت تردد در بزرگراه های ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت درست مثل سال قبلی معمولی کمیت تردد 29 سهم افزایش داشته است.

وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر شاهد ازدحام گروه در محورهای شمالی به طور قابل توجهی بزرگراه چالوس هستیم، ذکر شد: علاوه بر این در بزرگراه امام رضا (علیه السلام)، محور اصفهان – شیراز، آزادراه تهران – قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران – کرج نیز ازدحام گروه را شاهد هستیم. شاهد کمیت زیادی اجتناب کرده اند تردد خودروها هستند.

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه متاسفانه اجتناب کرده اند زمان اجرای قالب نوروزی تاکنون شاهد شش حادثه رانندگی همراه خود بیش اجتناب کرده اند سه کشته بوده ایم، ذکر شد: در مجموع اجتناب کرده اند زمان اجرای قالب تاکنون 107 نفر بر تأثیر حوادث رانندگی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند. بعد از همه این آمار نسبت به افزایش کمیت تردد نسبت به در گذشته به همان اندازه حدودی کاهش پیدا کرد با این حال به تذکر ما خوب نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این امر اجتناب کرده اند رانندگان تقاضا داریم اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر