15 آوریل; در گذشته تاریخی چه تحویل داد؟به گزارش گروه باکلاس ایسکانیوز، همانطور که صحبت می کنیم 25 آوریل برابر همراه خود 14 آوریل در تقویم میلادی است. عالی روز در گذشته تاریخی باردار بودن، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات زیادی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان رخ داد. برخی اجتناب کرده اند این موارد را مرور می کنیم.

اصولاً بیاموزید:

15 آوریل; در گذشته تاریخی چه تحویل داد؟

رویداد ها:

868 در گذشته اجتناب کرده اند میلاد تحریک کردن حکومت اشکانیان، پس اجتناب کرده اند 83 سال حکومت مقدونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونانی بر ایران. در زمان حال مبدأ تقویم مهمانی است. 28 پادشاه اشکانی، عموماً معروف به اشک، بیش اجتناب کرده اند 471 سال حکومت کردند کدام ممکن است تمدید شده ترین سلطنت در گذشته تاریخی ایران است.

193 – تحریک کردن سلطنت لوسیوس سوم ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حکومت اعراب

14 آوریل 193 پس اجتناب کرده اند میلاد، زمانی است کدام ممکن است لوسیوس سپتیمیوس سوم امپراتور روسیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 سال سلطنت کرد. او همانطور که صحبت می کنیم در لیبی به دنیا به اینجا رسید. سلطنت او پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی کومودوس تحریک کردن شد کدام ممکن است در اواخر سلطنت شخصی در رم تعداد زیادی را تخصص کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین انجمن سه روس اقدام خشونت آمیز شخصی را تحریک کردن کردند. او اولین امپراتور روم بود کدام ممکن است همراه خود اعراب وارد درگیری شد. اعراب 2 حکومت قبیله ای در جنوب غربی اردن امروزی تشکیل دادند. یکی اجتناب کرده اند حاکمانی کدام ممکن است سه روس را برای اعراب منصوب کرده بود به او نوشت کدام ممکن است اعراب ساده می توانند خودشان را مدیریت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می توانند به فرآیند خودشان (به روشی کدام ممکن است رفتار دارند) حکومت کنند. توضیحاتی کدام ممکن است {در این} گزارش اجتناب کرده اند این مقام رومی درمورد به 18 قرن آمده، همراه خود واقعیت های امروزی تفاوتی ندارد.

1703 – عرف پترزبورگ به اصل پتر کبیر در روسیه ساختمان شد

این شهر در سال 1703 به اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل نظارت پتر کبیر ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه به همان اندازه سال 1918 پایتخت روسیه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی پتروگراد عنوان داشت. پس اجتناب کرده اند سرنگونی حکومت تزاری، لنین به لنینگراد اصلاح عنوان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این عنوان اصلاح عنوان داد.

این شهر شناخته شده به عنوان صحنه انقلاب 1917 روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاهی برای حفاظت مقاوم به سمت آلمان نازی در کل درگیری جهانی دوم، جایگاه مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی در گذشته تاریخی روسیه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان وسط باکلاس روسیه نیز شناخته تبدیل می شود.

پایتخت روسیه به مدت 2 قرن، اجتناب کرده اند سال 1914 به همان اندازه 1924 پتروگراد عنوان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت 67 سال (اجتناب کرده اند سال 1924 به همان اندازه 1991) در دوران شوروی لنینگراد عنوان داشت.

1909 – ساختمان نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران – امتیاز دارسی

14 آوریل 1909، ده ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 روز پس اجتناب کرده اند ورود اولین چاه در مسجد سلیمان. [خوزستان] به نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران [Anglo-Persian Oil Company]همراه خود قانون اساسی دارسی در لندن ترکیب شد. این چاه در 26 مه 1908 در عمق 400 متری به نفت رسیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن 2 چاه تولید دیگری وجود داشت.

ویلیام ناکس دارسی ویلیام ناکس دارسی، از اشراف زاده ها زاده بریتانیایی کدام ممکن است 17 سال همراه خود خانوار شخصی در استرالیا اقامت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کوه مورگان طلا استخراج می کرد، به لندن بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران نفت اختراع کرد. پیش اجتناب کرده اند او ژولیوس رویترز (موسس خبرگزاری رویترز) نظر های عالی پایین شناس فرانسوی را بررسی کرد کدام ممکن است قبلاً به ایران بازدید کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده تکل مجوز اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج اجتناب کرده اند مقامات تهران بود، با این حال سودآور نشد.

دارسی اجتناب کرده اند طریق همکارانش اجتناب کرده اند مشاهدات پایین شناس فرانسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتحان شده های رویترز آگاه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برقراری ارجاع به نخست وزیر وقت ایران همراه خود عالی دوست مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وساطت این دوست، علی رغم اعتراض ها به هدف شخصی رسید. سفارت روسیه در تهران . معاهده دارسی در سال 1901 برای مدت 60 سال امضا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که کاهش اعتراضات مقامات روسیه، 5 استان ایران هم مرز همراه خود روسیه اجتناب کرده اند این معاهده خارج شدند. دارسی مقدار به سختی پول به ایران داده بود به همان اندازه امتیاز نفت ایران را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد سهام نیز قول داده بود.

دارسی مهندس جورج رینولدز را برای اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج نفت ایران به ایران فرستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1905 همراه خود نمایندگی نفت برمه بریتانیا وارد شراکت شد. پس اجتناب کرده اند گزارش نمایندگی در آوریل 1909، سهام آن در بازار گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 لرد انگلیسی بعداً سرپرست مسئله آن شدند، با این حال دارسی به همان اندازه زمان مرگش در سال 1917 عضو هیئت مدیره بود. در سال 1914، در آستانه جهانی در درگیری اول، نیروی دریایی بریتانیا 51 سهم اجتناب کرده اند سهام نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را به انگشت آورد کدام ممکن است بعداً 97 سهم آن متعلق به مقامات بریتانیا شد.

قرارداد دارسی در سال 1313 هجری شمسی همراه خود تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سری تفریحی های ماهرانه 60 سال تولید دیگری تمدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران عنوان نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را به شخصی گرفت! پس اجتناب کرده اند عالی سلسله اعتراضات میهنی به مدیریت دکتر محمد مصدق، سراسری‌گرای سرشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ترور سپهبد رزم آرا، نخست‌وزیر وقت، مجلس ایران به‌طور عالی‌جانبه این قرارداد را در مارس ۱۹۸۰ لغو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آنگلو، نفت ایران سراسری شد. -کودتای آمریکایی: در 19 اوت 1953 عملاً به کنسرسیوم نمایندگی های نفتی غرب واگذار شد. نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران 40 سهم اجتناب کرده اند سهام کنسرسیوم، 40 سهم اجتناب کرده اند سهام 5 نمایندگی آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 سهم اجتناب کرده اند سهام نمایندگی های هلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسوی را در اختیار دارد. مقامات آمریکا همراه خود نمایندگی در سرنگونی مقامات دکتر مصدق موافقت کرده بود با توجه به اینکه نفت ایران را پس اجتناب کرده اند سرنگونی بریتانیا در انحصار شخصی درآورد. [و به کمپانی های نفتی غرب و در آن زمان معروف به هفت خواهران داده شود]. نمایندگی نفت انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اجتناب کرده اند زمان ساختمان اتحادیه نفت ایران به بریتیش پترولیوم هر دو به اختصار BP اصلاح عنوان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی LEGO نیز به این عنوان اصلاح عنوان داد.

اجتناب کرده اند سال 1959، این نمایندگی کدام ممکن است به همان اندازه آن نقطه محدود به خاورمیانه بود، به سایر عوامل جهان اجتناب کرده اند دریای شمال به همان اندازه خلیج مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاسکا افزایش کشف شد. کالا بنزین در کسب، کالا هر دو بازاریابی عملکرد داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشد [فرضا ساختگی] نقص فنی در یک واحد پالایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در خروجی ها قابل انجام است در نتیجه نوسان قیمت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس شود. در هر نوسان کاذب قیمت نفت، رسانه ها عملکرد مهمی را ایفا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگار در صورتی ممکن است این تفریحی ها را انجام دهد کدام ممکن است نسبت به گروه بافت وظیفه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایده ها روزنامه نگاری فداکار باشد. [با افشاگری] پسرم روی آب است.

اجتناب کرده اند ابتدای قرن بیستم تاکنون در متنوع اجتناب کرده اند موارد در کشورهای نفت خیز انگشت نمایندگی های نفتی غربی دیده شده است. 11 سال اول اشغال عراق در قرن 21، افزایش حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، حوادث خونین دارفور، حوادث نیجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنگولا، افزایش مصنوعی قیمت نفت در سال 2008 – سال پس اجتناب کرده اند انتخابات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی نامزد انتخاباتی در لیبی در سال 2011، قیمت بنزین آمریکا یک بار دیگر در بهار امسال (بهار 2011) افزایش کشف شد به همان اندازه راه را برای موافقت رئیس جمهور همراه خود اجاره بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های ساحلی خلیج مکزیک باز تنبل. . نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های مرتبط همراه خود آن در همه جای مکان هستند. نشت نفت نپخته اجتناب کرده اند عالی چاه اجاره ای BP (بریتیش اویل) در خلیج مکزیک (آب های ساحلی آمریکا) در سال 2010، سوئیچ اصولاً نفت در خلیج را متوقف کرد.

درآمدهای نفتی در برخی اجتناب کرده اند ملت ها همراه خود این ماده تأثیر عقب کشیدن داشته است. مورخان درآمد روسیه اجتناب کرده اند نفت را یکی اجتناب کرده اند عناصر جنایات مالی آن، بلعیدن گروه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می دانند. «نفت» نیز مقدمه نبرد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونزوئلا بود.

1914 – قرض تکل برای تامین پولی تاجگذاری!

در 14 آوریل 1914 در تهران گفتن شد کدام ممکن است مقامات جستجو در استقراض 100000 لیره اجتناب کرده اند موسسه مالی پادشاهی متحد همراه خود نرخ بهره معمول {است تا} اینکه سلطان احمد شاه در 30 جولای به طور مناسب تاجگذاری کرد. نگه دار!!.

سلطان احمد شاه به همان اندازه سال 1304 حکومت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند برکناری قاجارها اجتناب کرده اند سلطنت در پاریس درگذشت.

1865 – آبراهام لینکلن در تئاتر فورد ترور شد

14 آوریل 1865، 5 روز پس اجتناب کرده اند نوک درگیری خانه 4 ساله آمریکا، آبراهام لینکلن رئیس جمهور 56 ساله در تئاتر فورد در وسط شهر واشنگتن. او عالی ژنرال تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حامیان کنفدراسیون آمریکا (حامیان کاهش امکانات عالی مقامات مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی) بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ساعت بعد (7:22 صبح روز 15 آوریل) درگذشت. پس اجتناب کرده اند عکس گرفتن به لینکلن، جان بوث کدام ممکن است همراه با همسرش نشسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول تماشای حاضر بود، فریاد زد: جنوبی انتقام خواهد گرفت. بوث بعد اجتناب کرده اند ساعت 10 ساعت شب به وقت واشنگتن اجتناب کرده اند فضا عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم متری عالی گلوله به پایین جمجمه لینکلن شلیک کرد. پس اجتناب کرده اند عکس گرفتن، مهاجم اجتناب کرده اند پنجره تئاتر خطرناک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اسبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته زیر پنجره کنار هم قرار دادن شده بود، خطرناک کرد. لینکلن اجتناب کرده اند حزب جمهوری خواه، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا، 4 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ماه حکومت کرد.

همزمان همراه خود عکس گرفتن لینکلن، وزیر امور خارجه وی، ویلیام سوارد، در جای عکس همراه خود چاقو زخمی شد. [سیوارد عمدتا شهرت خودرا از خریدآلاسکا از تزار وقت روسیه برای آمریکا به دست آورده است].

پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی لینکلن، دومین فاصله ریاست جمهوری او همراه خود معاونش اندرو جانسون متفاوت شد.

اتاقک به بندر سلطنتی ویرجینیا [منطقه ای درغرب شهر واشنگتن و در دامنه کوه] او 13 روز بعد در نبرد همراه خود سواره نظام فدراسیون (اتحادیه) کدام ممکن است به دنبالش بود، خطرناک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه اقامت اش دستگیر شد.

1912 – ساعت شب غرق شدن کشتی تایتانیک

در ساعت 11:30 صبح روز 14 آوریل، کشتی تایتانیک کدام ممکن است همراه خود 2200 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه عازم نیویورک بود، همراه خود تکه ای اجتناب کرده اند یخ در نزدیکی کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ساعت بعد غرق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند 1500 نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفقود شدند. وقتی کشتی در 31 می 1911 غرق شد، آگاه شد کدام ممکن است تایتانیک {نمی تواند} غرق شود!

1357 – درگذشت شاهزاده اسدالله علم، نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر دربار پهلوی

امیر اسدالله علم در سال 1298 در شهر بورگند به دنیا به اینجا رسید. پدرش کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوانندگان قین بود، اجتناب کرده اند دوستان رضاخان بود. او در سال‌های بعد همراه خود حمایت گروه جاسوسی بریتانیا مدیریت متعدد اجتناب کرده اند روزنامه‌نگاران جوان، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان سیاسی را بر عهده گرفت. علم بعدها در کودتای 28 مرداد 1331 عملکرد انتقادی ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کودتا به خاطر بدست آمده نقش ها ظریف پاداش بدست آمده کرد. بعد اجتناب کرده اند کودتا، علم رابط مورد اعتقاد شاه همراه خود مقامات های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس شد. علم طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری بی نظیر انقلاب سفید 1342-1341 به تقاضا آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای دهه 40، بهترین مشاور دربار پهلوی بود. مناصب نخست وزیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر وزارت دربار شاهنشاهی، عالم را به شخصیتی قادر مطلق در نظام مدیریت ایران تغییر کرد. وی اجتناب کرده اند سال 1333 به همان اندازه نوک عمر به مدت 24 سال وزیر دربار شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیرنده بی نظیر در نظام حکومتی ملت پس اجتناب کرده اند شاه بود. خودت را پیدا کن رئیس اسدالله علم لویاتان در سن 59 سالگی بر تأثیر بیشتر سرطان ها در نیویورک درگذشت. او نظر هایی تشکیل دانش ارزشمندی دانستن درباره دربار شریر شاه کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی او آشکار شد، غیر از گذاشت.

1988 – بغداد گستاخانه به استفاده اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در کل درگیری اعتراف کرد

در کل درگیری هشت ساله، جمهوری اسلامی ایران توده ها با توجه به استفاده عراق اجتناب کرده اند تسلیحات شیمیایی علیه پیکارجویان اسلام به گروه جهانی شکایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌هایی برای تجزیه و تحلیل فرستاده شدند، با این حال عراق اجتناب کرده اند تایید هر دو تکذیب استفاده اجتناب کرده اند این سلاح‌ها خودداری کرد. بازوها به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم، در حالی کدام ممکن است درگیری بین 2 طرف در حال وقوع است، عراق رسما به استفاده اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی اجتناب کرده اند جمله گازهای سمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر خردل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر اعصاب علیه نیازها نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی اعتراف کرده است.

2002 – کودتای آمریکایی 48 ساعت پس اجتناب کرده اند کودتا ونزوئلا را شکست داد

کمتر اجتناب کرده اند 48 ساعت پس اجتناب کرده اند کودتای ناراضیان ونزوئلا علیه هوگو چوز فاس، رئیس جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی مقامات قانونی وی همراه خود حمایت آمریکا، شورش ونزوئلا راه را برای شکست کودتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت Chisotte Fez به راحتی کرد. این حادثه درسی غول پیکر برای همه سیاستمداران، مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان تلقی تبدیل می شود کدام ممکن است موضوع انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه کاخ سفید در متنوع اجتناب کرده اند عوامل جهان بسته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است افسران پوشش خارجی آمریکا همراه خود همراه خود کمک جاسوسان ماهر سیا، اوقات فراغت برای کودتاهای نیروی دریایی، امتحان شده برای سرنگونی همراه خود مقامات های از ما به نوک رسیده است.

آمریکایی ها سعی کردند مدل کودتای ژنرال پینوشه را در شیلی در سال 1973 دقیقاً در ونزوئلا اجرا کنند. تمام اعتصابات علیه مقامات آلنده در ونزوئلا علیه مقامات چاوز تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به مجازات ها برای ریاست جمهوری قانونی او اعمال شد. آنها اجتناب کرده اند شبیه به برچسب ها، اتهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای سیاسی برای به زانو درآوردن مقامات Chacomte Viez استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به شبه نظامیان کنار شده اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنرال های سکولار را داشتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند کودتاهای آمریکایی در ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلی در ونزوئلا تحقق یافته است بودند. آنها کاملاً یکسان این سیستم روزی را در ونزوئلا داشتند کدام ممکن است در کودتای شیلی داشتند.

انتهای پیام/