16 عرضه اولیه در راه بورس


جواد سرکانیان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه را فرآیندی دانست و اظهار کرد: این فرآیند شامل ارائه مدارک برای معرفی نماد و جانمایی سهام شرکت ها است. در حال حاضر بیش از 40 شرکت پذیرش و ارسال مدارک دارند.

وی ادامه داد: حدود 9 تا 10 شرکت نیز در مرحله بورس هستند، یعنی مسائل مربوط به بورس پذیرفته شده و در حال حل شدن است و تقریبا همین تعداد نیز در مرحله عرضه هستند. این بدان معنی است که آنها شامل و تحت پیشنهاد هستند.

رئیس اداره پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این سوال که تا پایان امسال چند عرضه اولیه در این شرکت برگزار می شود، گفت: قرار است 16 عرضه اولیه برگزار شود اما اینکه چند درصد این طرح اجرا شود بستگی دارد. با توجه به وضعیت بازار، این بستگی به تمایل متقاضیان دارد، اما ما داریم، احتمالاً هر ماه یک بار ارسال خواهد شد.

سرکانیان ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر، زرنام و شرکت سیمان از مهمترین پیشنهادات اولیه هستند.