2 جامعه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جم اکنون HD هستند


به گزارش ایران، معاونت سیما، 2، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جم اجتناب کرده اند در حال حاضر همراه خود استاندارد HD را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بالا منتشر شده تبدیل می شود.

همراه خود حضور رئیس گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما جامعه های القرآن، القیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجمبه به جامعه اچ دی تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموم می توانند عکسها این جامعه ها را همراه خود استاندارد بالا تماشا کنند.

جامعه های جهانی 1، 3، مستند، ورزشی، Breeze & Baby (Dynamic)، View، Horizon & Watch اکنون به صورت HD به راحتی در دسترس است هستند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر