25.740 میلیون نفر 3 دوز واکسن کرونا اکتسابی کردند


به گزارش مهر، تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۵ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۵ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کرده‌اند.

انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به 146 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 77 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 816 دوز رسید.

ساعت شب قبلی 31 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 420 دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر