5 به همان اندازه 8 میلیون افغان در ایران اجتناب کرده اند گروه طالبان ریختن شدند


تا حد زیادی پناهجویان افغان متعلق به قوم هزاره، سخت ترین قوم ملت هستند. هزاره ها اکثرا شیعه هستند. تاجیک‌ها، ازبک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی پشتون‌های افغان نیز {در میان} پناهجویان هستند.

روزنامه شرق نوشت: آنها را اجتناب کرده اند گروه طالبان ریختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران ریختن کردند.. این داستان غیرمعمول با توجه به مهاجران افغان در ایران است. مهاجرانی کدام ممکن است اکنون بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس در جاده ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت شان همراه خود کشوری کدام ممکن است تعدادی از زمانی است اقتصادش رو به وخامت گذاشته پیچ خورده است، در رسانه ها خبرساز شدند.

… تکثیر تبدیل می شود!

  • خواه یا نه ممکن است اهل افغانستان هستید؟
  • من می خواهم اجتناب کرده اند شهر نیامده ام!
  • هر شهری؟…

با بیرون پاسخ این است قدم هایش را تندتر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اینکه به احاطه به نظر می رسید تدریجی خطرناک می تدریجی. چشمه های بادام به دریاچه چیتگر ورودی آورد. روی نیمکت ها دراز کشیده اند هر دو روی باغ ها دراز کشیده اند هر دو روی شن های خشن جدا آب نشسته اند هر دو پرخطر راه می توسعه. گیج شدن اجتناب کرده اند بازخورد دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی کدام ممکن است باقی مانده است خیلی ها همراه خود آن غریبه هستند.

اجتناب کرده اند میان همه افغان‌هایی کدام ممکن است ایران را در روزهای اولین مسکن شخصی به تصویر می‌کشیدند، عبدالخالق کمترین انزجار را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهراً کمترین ترس را داشت. او در منطقه انجنیری کامپیوتر در دانشکده بدخشان تحصیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش در نظامی افغانستان تک تیرانداز بود.

او می گوید کدام ممکن است طالبان پدرش را کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او همراه خود 2 برادر، 4 خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش به ایران آمدند. آنها به استان نیمروز افغانستان مهاجرت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحرای دوک در مرز افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان به ایران قاچاق شدند. در یک روز واحد تعدادی از ماشین عوض کردند. 12 ساعت در راه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است خودش بدنشان مثل چوب خشک بی حس بود. جایی در بیابان، قاچاقچی آنها را نگه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول بیشتری درخواست شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها مجبور به پذیرش می شوند.

نمایندگی آبدارچی در تهران عالی نمایندگی کودک نوپا در زمینه واردات گوشی سلول است.

او به شرق اظهار داشت کدام ممکن است چندین بار همراه خود همکارانش با توجه به طالبان صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها همراه خود او همدردی می کنند. یکی اجتناب کرده اند همکارانش نوک ساعات معاملاتی دسترس در بازار ارزهای دیجیتال را به او یادآوری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به او پیشنهاد می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایران به ترکیه هر دو اروپا مهاجرت تدریجی.

زردانا، خانم نوجوان افغان همراه خود 2 مرد جوان به چیتگر می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی شن های جدا دریاچه می نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی پسرها را تماشا می تدریجی. او می گوید کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند ایرانیان به او آموزش داده شده است اند کدام ممکن است اقتصاد ملت خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای اعطای پناهندگی به افغان ها به اروپا بروند.

عالی بوفه کالا آب میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستنی در نزدیکی درگاه دریاچه چیتگر می گوید کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند افغان ها به دریاچه چیتگر می آیند.

بوودار می گوید کدام ممکن است تمام فضای بی تجربه ولسوالی چیتگر توسط دست کارمندان افغان است.

{هیچ کس} دقیقاً نمی داند پس اجتناب کرده اند تسلط طالبان بر افغانستان، چه انواع پناهجو وارد ایران شدند. پیگیری های شرق اجتناب کرده اند دیده بان مهاجرت ایران ناموفق بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وسط گفتن می تدریجی کدام ممکن است آمار دقیقی توسط دست نیست. این در حالی است کدام ممکن است جواد هدایتی، مدیرکل گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت در سراسر جهان به ایلنا اظهار داشت کدام ممکن است روزانه حدود 5000 پناهجوی افغان اجتناب کرده اند مرز ایران رفتن می کنند. با این حال مجید المرهمدی، معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت، در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، این انواع را حدود 1000 نفر گفتن کرد.

این اختلاف آماری ساده برای مهاجرانی است کدام ممکن است به صورت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مرز وارد ایران می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآوردی برای مهاجران بوتلگ به راحتی در دسترس است نیست.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، انواع افغان‌های مقیم ایران را حدود 5 میلیون نفر تخمین می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رسانه‌های ایرانی اجتناب کرده اند رسیدن انواع مهاجران به هشت میلیون نفر خبر می‌دهند.

بازار مسکن ایران تحمل فشار مهاجران است

اگرچه تأمین دقیقی برای گروه مهاجر افغان در ایران {وجود ندارد}. با این حال اگر اعداد اعلام کردن شده مناسب باشد، باید اظهار داشت کدام ممکن است انواع افغان‌های ایران همراه خود گروه عالی ملت کودک نوپا همسایه برابری می‌تدریجی.

به آموزش داده شده است منوچهر بهرویان، کارشناس اقتصاد مسکن، این اشکال انتقادی برای بلند مدت بازار مسکن ایران است. وی به «شرق» دلیل می دهد کدام ممکن است فاجعه آب در دهه های بلند مدت متعدد اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مسکونی ایران را غیرقابل سکونت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی مهاجران افغانستانی به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تقاضا برای پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن به توضیحات مختلف شناخته شده به عنوان پایین قابل زندگی ایرانیان رخ خواهد داد. . شناخته شده به عنوان مثال فاجعه آب روز {به روز} در جاری کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع ممکن است در بلند مدت در نتیجه فاجعه پایین شود. در عین جاری مقامات برای تامین پایین واحدهای مسکونی حمایتی همراه خود مشکلات زیادی مواجه بود.

این در حالی است کدام ممکن است مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ملت در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «شرق» اظهار داشت: هیچ مشاور املاکی حق اجاره خانه به اتباع خارجی کدام ممکن است مجوز اقامت ندارند را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اطلاع اتحادیه، این موضوع به این صورت است. بسته اتحادیه؛ با این حال عالی مشاور املاک در جهان زبشهر قرچک همراه خود ردیابی به افزایش دیدنی تقاضای اجاره اجتناب کرده اند سوی مهاجران {در این} جهان می گوید کدام ممکن است صاحبان نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان ایرانی معمولا خانه هایی را به افغان ها اجاره می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی به بنگاه های پیشنهادات ملکی مراجعه نمی کنند. .

او دلیل داد کدام ممکن است صاحبان خانه ایرانی تمایلی به اجاره خانه به مهاجران افغان ندارند. با این حال روزی کدام ممکن است در دسترس بودن ملک اجاره ای تنظیم چندانی نداشته باشد، افزایش تقاضا ممکن است در نتیجه افزایش اجاره بها شود.

تحمیل فشارهای مهاجرتی افغانستان بر فقرای ایران

اکبر شوکت، رئیس اتحادیه سراسری اتحادیه های کارگری ساختمانی نیز همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند ورود لجام گسیخته مهاجران افغان به ایران به «شرق» می گوید کدام ممکن است اخیراً انواع شکایات کارمندان ساختمانی به اتحادیه ها مرتفع است. کارگرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کارفرمایان شخصی اجتناب کرده اند استفاده کارمندان خارجی شکایت کردند.

او می گوید کارمندان ساختمانی فقیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالت اندیشه آل ساده شش ماه در سال کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه سال را لوفر می گذرانند.

وی شکسته نشده می دهد: دستمزد کارمندان روال به شرط کار در تمام ماه کمتر اجتناب کرده اند حداقل دستمزد در ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان نیمه ماهر بین 20 به همان اندازه 25 سهم تا حد زیادی اجتناب کرده اند حداقل دستمزد بدست آمده می کنند. این در شرایطی است کدام ممکن است اساتید همراه خود 25 به همان اندازه 30 سال سابقه کار در ایران تنها 1.5 برابر حداقل دستمزد کارمندان بدست آمده می کنند کدام ممکن است اگر این اعداد را بر ماه های بیکاری کارمندان ساختمانی جدا کردن کنیم به اعداد غم انگیزی می رسیم.

انحصار بازار برخی نقش ها توسط دست افغانها

شوکت همراه خود تاکید بر اینکه حدود 50 سهم کارمندان ساختمانی ایرانی استفاده شدند، اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند کارمندان افغانستانی در ایران به پیمانکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما تغییر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارفرمایان تنها کارمندان شخصی را استفاده می کنند.

شوکت می گوید کدام ممکن است این امر بالقوه است در بلند مدت کل بازار کار کارمندان ساختمانی را اجتناب کرده اند کف دست ایرانیان خارج تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان ساختمانی، به طور قابل توجهی در استان های محروم، اجتناب کرده اند فقیرترین اشخاص حقیقی محله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را در بین ایرانیان توسعه می دهند.

شوکت تاکید می تدریجی کدام ممکن است پیشرفت افغان ها در تصرف کردن بازار برای کارمندان ساختمانی ایرانی به حدی بود کدام ممکن است در برخی استراتژی ها یادآور نمای سنگی رومی، بازار را انصافاًً اجتناب کرده اند کف دست ایرانیان خارج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد شخصی را به انواع زیادی طلب کردند. {در این} راستا مجبور به تنظیم حرفه شدند. در پایان هیچ کارمند ایرانی نبود کدام ممکن است به شما گزینه بدهد این آثار هنری را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها کارمندان ایرانی را بازآموزی کردند به همان اندازه بازار کار را اجتناب کرده اند انحصار شخصی خارج کنند. این پرانرژی کارگری تاکید می تدریجی کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند نقش ها یادآور ساخت کفش های دستباف هر دو دامپروری در شهرهایی یادآور قم، افغان ها شاغل بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها تقریباً کل بازار را در اختیار گرفتند.

گلوله کردن غیرمستقیم کمک ها {در میان} افغان ها

مهاجرت بوتلگ به ایران ممکن است در نتیجه کسری بودجه تا حد زیادی شود. آلبرت بگزیان، کارشناس مالی به «شرق» می گوید: اکثر موارد در ایران، اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت گرفته به همان اندازه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار، پشتیبانی می شود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اقتصاد ملت، ورودی افغان ها به ایران بالقوه است تقاضا برای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پشتیبانی می شود را افزایش دهد. انبساط قابل توجهی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسری بودجه مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت. به آموزش داده شده است این اقتصاددان، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تأمین کسری بودجه بیشتر اوقات چاپ پول است، این امر ممکن است در نتیجه تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر تا حد زیادی برای ایرانیان شود.

انتهای پیام