5 در اطراف مذاکره ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان؛ خواه یا نه تحولی در مناسبات دیپلماتیک رخ خواهد داد؟


«فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق هم کدام ممکن است پیش‌تر گفتن کرده بود دولتش همه توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط شخصی را برای تحمیل جایگزین صحیح اطمینان حاصل شود که حصول تفاهم بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به کار خواهد بست، روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه در اظهاراتی گفتن کرد کدام ممکن است این مذاکرات خوش بینانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برگزاری در اطراف جدید مذاکرات بین 2 طرف در بغداد خبر داد.

به گزارش فارس، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان بعد اجتناب کرده اند قطعی روابط دیپلماتیک 2 ملت در دی ماه ۱۳۹۴ کدام ممکن است یکجانبه اجتناب کرده اند سوی عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی تجمع مقابل سفارتخانه این ملت در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی این سفارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرکنسولگری عربستان در مشهد در پاسخ به اعدام شیخ نمر، برداشتن شد اجتناب کرده اند فروردین ۱۴۰۰ ذکر شد‌وگوهایی را در درجه امنیتی تحریک کردن کردند کدام ممکن است 4 در اطراف آن در سال قبلی برگزار شد، ذکر شد‌وگویی کدام ممکن است چارچوب آن به آگاه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بین تجهیزات‌های امنیتی 2 ملت {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف پنجم هم در نخستین روز دومین ماه سال جدید شمسی.

* ذکر شد‌وگوها قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه بود

در اطراف پنجم ذکر شد‌وگو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان اجتناب کرده اند جمله سؤالاتی بود کدام ممکن است در نشست روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه سالجاری اجتناب کرده اند سعید خطیب‌زاده پرسیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی تجهیزات دیپلماسی {در این} باره گفت: در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان همراه خود امتحان شده‌هایی کدام ممکن است مقامات عراق انجام داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های مقامات عمان در روز پنجشنبه هفته قبلی (اول اردیبهشت) در بغداد برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوها رو به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه بود. چارچوب‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته پیش سوراخ بینی شده بود {در این} ذکر شد‌وگوها مورد بازرسی قرار گرفت. ذکر شد‌وگوها قابل توجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ذکر شد‌وگوها به درجه سیاسی سطح عالی بهبود پیدا تدریجی، می‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است برای عجله شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در بخش‌های مختلف مورد ذکر شد‌وگو در چارچوب این مذاکرات باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این دانستن درباره احتمال دیدار وزرای خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان هم ادای احترام به شد: ادامه دارد در آن زمان قرار نداریم.

وی در {پاسخ به} سؤال عکس خاطرنشان کرد: ما در خصوص موضوعات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای همراه خود هیأت اعزامی عربستان ذکر شد‌وگوهایی انجام دادیم. ان‌شاءالله حج برگزار می‌شود، سال قبلی به خاطر کرونا خانه برگزار می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوها حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است شاید نزدیک به ۴۰ هزار نفر اعزام خواهند شد.

خطیب‌زاده دانستن درباره توجه انداز اجتناب کرده اند سرگیری روابط 2 ملت هم همراه خود خاص این‌کدام ممکن است ذکر شد‌وگوها رو به ورودی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوهای شش ماه معطل مانده را به ورودی برده، ادای احترام به شد: هماهنگی شده در اطراف بعدی برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی تقریبی بین 2 طرف صحبت شده، ولی ادامه دارد قطعی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم موضوعاتی کدام ممکن است در دستورکار است همراه خود ارتقای درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوهای سیاسی توانایی داشته باشد زودتر رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شود.

فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه در ذکر شد‌وگویی همراه خود جامعه الجزیره گفتن کرد کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی به حداقل یک نظر تفاهم ده بندی کف دست پیدا کرده‌اند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری هم سخنگوی وزارت خارجه عراق گفتن کرد کدام ممکن است مذاکرات بین عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران، قابل انجام است زمینه را برای بازگشت روابط دیپلماتیک بین 2 ملت مهیا تدریجی.

روزنامه «الصباح» عراق هم روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه {در این} باره نوشت: موفقیت ذکر شد‌وگوهای هیأت ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی در حالی است کدام ممکن است عراق امتحان شده می‌تدریجی به همان اندازه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را {به سمت} تحریک کردن صفحه جدیدی اجتناب کرده اند روابط پیش ببرد. روابطی کدام ممکن است در پایان به درآمد بغداد {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند فشار‌های بدتر کردن شده در جهان را کاهش دهد. دارایی ها آگاه علاوه بر این به این روزنامه آگاه‌اند کدام ممکن است «مذاکرات همراه خود هماهنگی در درجه امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ ذکر شد‌وگوها به وزارتخانه‌های امور خارجه 2 ملت نوک یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه مذاکرات دیپلماتیک همراه خود حضور افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌های 2 ملت فراهم احتمالاً وجود خواهد داشت».

در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوها قرار بود در اواخر اسفند ماه برگزار شود، ولی شبکه مکان نورنیوز پیش اجتناب کرده اند برگزاری این نشست اجتناب کرده اند لغو یکجانبه این در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات اجتناب کرده اند سوی جمهوری اسلامی ایران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز آن را به اعدام شیعیان در آن نقطه در عربستان مرتبط دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا این مذاکرات حدود ۶ ماه متوقف ماند به همان اندازه این کدام ممکن است عالی مقام وزارت امور خارجه عراق ۱۶ فروردین ماه سال جاری ۱۴۰۱ خبر داد کدام ممکن است محل کار نخست‌وزیری این ملت امتحان شده‌های شخصی را برای ازسرگیری ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو‌ها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: «ایرانی‌ها تمایلی به تکرار 4 فاصله قبلی ندارند. آن‌ها می‌خواهند کدام ممکن است بر بالا محورهای مشخصی هماهنگی شود به همان اندازه این محورها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گیرند. مأموریت عراق در جاری حاضر سوئیچ دیدگاه‌های 2 طرف است».

این مقام عراقی در یکپارچه همراه خود ردیابی دلیل برای لغو فینال در اطراف ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گوها خاطرنشان کرد کدام ممکن است ایران پیش‌تر اجتناب کرده اند ریاض درخواست شده است بود کدام ممکن است اعدام‌ شیعیان این ملت را متوقف تدریجی.

بعد اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است فؤاد حسین وزیر خارجه عراق ۲۴ فروردین ماه در سفری کدام ممکن است به تهران داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان دانستن درباره در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان خاص کرد: این ذکر شد‌وگوها یکپارچه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی متوقف شد. امیدواریم در اطراف بعدی این ذکر شد‌وگوها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برگزار شود. خاص است کدام ممکن است ذکر شد‌وگو به همان اندازه الان در چارچوب مشارکت تجهیزات امنیتی 2 طرف {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سمت ایران نمایندگانی اجتناب کرده اند وزارت خارجه بوده‌اند، ولی چارچوب ذکر شد‌وگوها بین تجهیزات‌های امنیتی {بوده است}. برخی امتیازات موجود است کدام ممکن است باید مطرح شود. امیدوارم بزودی نشست بعدی برگزار شود. گمانه‌زنی‌هایی دانستن درباره زمان آن مطرح شده است، ولی به صراحت نمی‌توانم دانستن درباره زمان نشست بعدی صحبت کنم، ولی طرفین این تمایل را دارند نشست‌های شخصی را یکپارچه دهند.

وی ذکر شد: امیدوارم بتوانیم به سطوح بعدی این ذکر شد‌وگوها برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ذکر شد‌وگوهای بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه از ذکر شد‌وگوهای علنی برسیم. وضعیت بعد اجتناب کرده اند برقراری منقل بس در یمن سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوی عکس پیدا کرده است. منقل بس در یمن حاصل امتحان شده طرف‌های جهان‌ای، یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منقل بس می‌تواند یکی اجتناب کرده اند دلایلی باشد کدام ممکن است می‌تواند زمینه اجتناب کرده اند سرگیری ذکر شد‌وگوها را فراهم تدریجی به همان اندازه به ذکر شد‌وگوهای دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمحرمانه برسیم.بخشی اجتناب کرده اند ذکر شد‌وگوها دانستن درباره امتیازات جهان‌ای بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق موقعیت پررنگی {در این} زمینه چه در درجه امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی داشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بود کدام ممکن است این ذکر شد‌وگوها روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بعد اجتناب کرده اند حدود شش ماه در بغداد برگزار شد.

* اجتناب کرده اند در اطراف چهارم به همان اندازه در اطراف پنجم چه تحویل داد؟

گفتنی است ایرج مسجدی فرستاده ایران در بغداد دوم مهرماه ۱۴۰۰ در ذکر شد‌وگویی اجتناب کرده اند برگزاری در اطراف چهارم ذکر شد‌وگوها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندی بعد هم عالی پاسخگو برای عراقی به خبرگزاری آسوشیتدپرس ذکر شد کدام ممکن است بغداد میزبان مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در نخستین نشست پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد رئیس‌ جمهوری جدید ایران {بوده است}.

«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در مصاحبه همراه خود «فایننشال تایمز» ضمن صمیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درعین جاری اکتشافی توضیح دادن کردن مذاکرات همراه خود تهران، ذکر شد کدام ممکن است ریاض در خصوص این ذکر شد‌وگوها جدیت دارد.

وزیر خارجه عربستان نیز هشتم آبان ماه ۱۴۰۰ در اظهاراتی گفتن کرد: « تاکنون 4 در اطراف مذاکره  همراه خود ایران برگزار کردیم. ذکر شد‌وگوها صمیمانه است. ما همچنان امیدواریم کدام ممکن است این مذاکرات پیشرفت ملموسی تحمیل تدریجی، با این حال تاکنون به پیشرفت کافی برای خوشبین بودن {در این} زمینه  کف دست نیافته‌ایم.» وی دانستن درباره در اطراف عکس اجتناب کرده اند مذاکرات هم ذکر شد: «هیچ این سیستم‌ریزی نشده‌ای است، با این حال ما کنار هم قرار دادن‌ایم کدام ممکن است مذاکرات را یکپارچه دهیم.»

خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۲۹ آذر ماه دانستن درباره مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان نیز خاطرنشان کرد: تحولی {در این} زمینه نداشتیم. همچنان منتظر پاسخ ریاض هستیم. قطعا پیشرفت مذاکرات منوط به جدیت طرف مقابل {خواهد بود}. به میزانی کدام ممکن است جدیت را آرم دهند، آمادگی داریم مثل در همه زمان ها هم ذکر شد‏‌وگوها پیشرفت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در خصوص موضوعاتی کدام ممکن است دانستن درباره جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوجانبه ذکر شد‏‌وگو کردیم این ذکر شد‌وگوها را به تفاهم برسانیم. ریاض را به راه‌رفع‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مداخله در امور خانه تولید دیگری ملت ها دعوت می‌کنیم. ترتیبات محاصره جهان‌‎‌ای اجتناب کرده اند طریق احترام متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک واقعیت‌های این ملت ها رفتن می‌تدریجی.

بعد از همه {در این} میان خبری هم آشکار شده بود کدام ممکن است افسران ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در امان پایتخت اردن همراه خود یکدیگر دیدار کرده اند کدام ممکن است خطیب‌زاده در {پاسخ به} سؤالی {در این} باره گفت: در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ادامه دارد برگزار نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات عکس {در این} خصوص نداریم.

«بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ در ذکر شد‌وگو همراه خود روزنامه مصری «اطلاعات الیوم» همراه خود خاص اینکه به نتیجه رسیدن ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی جهان {کمک خواهد کرد}، {تأکید کرد} کدام ممکن است این ملت اجتناب کرده اند امتحان شده‌های صورت گرفته برای کف دست‌یابی به حداقل یک هماهنگی بین 2 طرف حمایت می‌تدریجی .

فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم کدام ممکن است دوم دی ماه به تهران بازدید کرد در نشست خبری مشترک همراه خود همتای ایرانی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است در اطراف پنجم مذاکرات بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین امیرعبداللهیان هم {در این} نشست گفتن کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران در در اطراف پنجم مذاکرات همراه خود عربستان در بغداد نمایندگی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به کوشش آقای فؤاد حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای مصطفی الکاظمی (نخست‌وزیر عراق) ما در در اطراف بلند مدت مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد نمایندگی خواهیم کرد. اجتناب کرده اند مساعی جمیله مقامات عراق کمک خواهد کرد که شما تعمیر سوءتفاهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به حالت خالص تشکر می‌کنم. آن‌چه درمورد به جمهوری اسلامی ایران است در فینال در اطراف مذاکرات مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ایده ها ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده را به طرف سعودی حاضر دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مذاکرات در امروز همراه خود آقای فؤاد حسین داشتیم مطلع شدم طرف سعودی ایده ها ایران را همراه خود مورد توجه قرار گرفت خوش بینانه مورد بازرسی قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان‌شاءالله هیأت‌های 2 ملت در بلند مدت نزدیک در بغداد گردهم می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص عملیاتی کردن مرحله بعدی توافقات اقدام خواهند کرد. کنار هم قرار دادن هستیم کدام ممکن است هیأت‌های فنی 2 ملت اجتناب کرده اند سفارتخانه‌ها بازدید کنند. سفارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را فراهم کنند کدام ممکن است روابط به حالت خالص خودش برگردد، ولی باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است این اتفاق در چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کدام مرحله مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد رخ خواهد داد.

 

رئیس تجهیزات دیپلماسی علاوه بر این خاطرنشان کرد:‌ در پرونده روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ایده ها خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن است. منتظر هستیم پاسخ قانع کننده‌ای اجتناب کرده اند عربستان سعودی بشنویم کدام ممکن است چرا تجهیزات‌های اجرایی در سوئیچ دیر یا زود فرستاده ایران در یمن کوتاهی کردند. در عین جاری در هفته قبلی موافقت عربستان سعودی را همراه خود صدور ویزا برای 3 تن اجتناب کرده اند دیپلمات‌های ما کدام ممکن است شناخته شده به عنوان دیپلمات‌های مستقر نزد گروه همکاری اسلامی در جده ادعا به مشغول به کار شوند، اکتسابی کردیم .

* اعطای روادید به 3 دیپلمات ایرانی نزد گروه همکاری اسلامی در جده

خطیب‌زاده هم ششم دی ماه در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران گفت: ذکر شد‌وگوهای ما همراه خود عربستان همراه خود عالی فهمی نسبت به عوامل اختلافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراکی ورودی می‌رود. ضمن این‌کدام ممکن است در برخی موضوعات اختلافات روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصی داریم، ولی امتحان شده کردیم مسیری را برویم کدام ممکن است نتیجه آن منفعت اصولاً برای افراد جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 ملت باشد. مسیر رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلافات اجتناب کرده اند مسیر ذکر شد‌وگو می‌گذرد. ایران گفتن آمادگی کرده در در اطراف پنجم در بغداد حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 3 تن اجتناب کرده اند دیپلمات‌های ما برای تحریک کردن بازگشایی تصویر ایران نزد گروه همکاری اسلامی در جده ویزا داده شده کدام ممکن است می‌تواند مقدمه باشد برای این موضوع.

خبرنگاری پرسید گره کار کجاست کدام ممکن است 4 در اطراف مذاکرات همراه خود عربستان به نتیجه نرسیده کدام ممکن است خطیب‌زاده {در این} باره ذکر شد: ما لیستی به طرف مقابل دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم پاسخ‌ها را اکتسابی کنیم. بی اعتمادی های بین 2 طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت‌هایی دانستن درباره اختلاف نظرها موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 طرف امتحان شده می‌کنند همراه خود رویکرد سازنده به ورودی برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر هستیم پاسخ را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برگزاری در اطراف پنجم در بغداد را داریم.

سخنگوی وزارت خارجه ۲۷ دی ماه هم در اظهاراتی خاص کرد: هدف اصلی بر تحریک کردن ورزش تصویر جمهوری اسلامی ایران نزد گروه همکاری اسلامی در جده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌های ما ویزا گرفتند برای این‌کدام ممکن است این امکان سنجی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است آقای رئیسی در مصاحبه مطبوعاتی اوایل انتخابشان ردیابی کردند، جمهوری اسلامی ایران آمادگی بازگشایی سفارت شخصی در عربستان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد این دارد کدام ممکن است عربستان سعودی چه اقدامات ممکن را انجام می‌دهد. ما این آمادگی را قبلا گفتن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان‌شاءالله {در این} مسیر تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید کدام ممکن است این مسیر {به سمت} اجرایی شدن برود.

سعید خطیب‌زاده چهارم بهمن ماه در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران اجتناب کرده اند حضور دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی در نشست آتی گروه همکاری اسلامی برای اولین بار پس اجتناب کرده اند تعدادی از سال در عربستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هدف اصلی در امروز ما بازگشایی تصویر ایران {در این} گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص این است که اگر مسیری کدام ممکن است در 4 در اطراف قبلی طی کردیم به سطح‌ای برسیم کدام ممکن است سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی کدام ممکن است مطرح کردیم پاسخ‌های آن را اجتناب کرده اند طرف سعودی بگیریم، می‌توانیم وارد فاز جدید ترتیب روابط هم بشویم .

* راه را برای عربستان سعودی باز گذاشته‌ایم

حسین امیرعبداللهیان هم چهارم بهمن ماه در مراسم اختتامیه کنفرانس سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان در وسط تحقیق سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان وزارت امور خارجه همراه خود خاص این‌کدام ممکن است {در این} بخش اجتناب کرده اند تداوم ذکر شد‌وگوها همراه خود عربستان سعودی استقبال می‌کنیم، ذکر شد: ما راه را برای عربستان سعودی باز گذاشته‌ایم. هر بار عربستان انتخاب بگیرد روابط دیپلماتیک شخصی را همراه خود ایران به حالت خالص برگرداند، ما اجتناب کرده اند بازگشایی سفارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت روابط به حالت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند رشد روابط همراه خود عربستان سعودی استقبال می‌کنیم. خرسندیم سه دیپلمات ما اجتناب کرده اند تعدادی از روز پیش در جده مستقر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های شخصی را نزد گروه همکاری اسلامی اجتناب کرده اند بالا گرفتند. این‌کدام ممکن است چه روزی سفارتخانه‌‌های 2 ملت باز شود، اکنون عربستان است کدام ممکن است باید انتخاب بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به این موضوع به ترکیبی بندی اجباری برسد. ما هم اجتناب کرده اند در اطراف جدید ذکر شد‌وگوها استقبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مایلیم ردیابی کنیم کدام ممکن است ذکر شد‌‌وگوهای تمدید شده لازمه بازگشت روابط به حالت دوره ای توسط خودم نیست، اما علاوه بر این متعهد شدن انتخاب سیاسی در امروز عالی نیاز است. ما در جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی در مقامات جدید همراه خود رویکرد به همسایگان این انتخاب را متعهد شدن کرده‌ایم کدام ممکن است عربستان هر بار به ترکیبی بندی رسید، می‌تواند به بازگشت روابط همراه خود ایران به حالت خالص اقدام اجباری را به حرکت بیاورد. 

«ایرج مسجدی» فرستاده جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز هشتم بهمن ماه در ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود خبرگزاری «یونیوز» ذکر شد: « تاکنون همراه خود هیأت سعودی 4 در اطراف مذاکره در بغداد داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی داشته است. در اطراف پنجم مذاکرات ان‌شاء‌الله در بلند مدت نزدیک ادعا به کدام ممکن است برگزار شود. هم ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سعودی‌ها آرزو سیاسی‌مان بر اینجا است کدام ممکن است بتوانیم مشکلات دوجانبه فیمابین را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل کنیم. در دستورکار ما اینجا است کدام ممکن است بتوانیم در دستور مسدود شدن روابط 2 ملت را کدام ممکن است سال‌هاست رخ داده است، برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته در یک واحد تعیین کنید خالص قرار بگیریم. بعد از همه قابل انجام است به سختی زمانبر باشد؛ ولی هم سعودی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم جمهوری اسلامی کنجکاوی‌مند هستند کدام ممکن است مشکلات بین خودشان را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل کنند. {در این} 4 در اطراف مذاکرات بحث‌های زیادی صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنم پیشنهادهای حاضر شده ما را طرف سعودی بازرسی کرده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ پنجم قابل انجام است به انتخاب ها خوبی بینجامد، متعاقباً به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند باقی مانده شدن به تذکر می‌آید کدام ممکن است شاید اجباری باشد انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات به نتیجه برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ان‌شاء‌الله به استحضار افراد شریف برسد».

اجتناب کرده اند تولید دیگری سو، وزیر امور خارجه عراق ۱۴ بهمن ماه در ذکر شد‌وگوی تلفنی همراه خود امیرعبداللهیان بر اهمیت تداوم مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار خوش بینانه آن بر تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی از طریق جهان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید خطیب‌زاده نیز ۱۸ بهمن ماه در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در چارچوب فاصله‌های زودتر در بغداد آمادگی یکپارچه ذکر شد‌وگوها را در بغداد داریم. گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آن منوط به آرزو در ریاض است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض این آرزو در ریاض تعیین کنید بگیرد، ان‌شاءالله در بغداد حاضر خواهیم بود. 

این دیپلمات ارشد کشورمان ۲۵ بهمن ماه نیز دانستن درباره در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان نیز گفت: تغییر جدیدی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران آمادگی شخصی را داشته است این نشست را برگزار تدریجی. هر کس خطا محاسباتی تدریجی نتیجه آن خوشایند نخواهد بود، منتظر آرزو ریاض هستیم برای ازسرگیری این ذکر شد‌وگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن آمادگی هم کردیم.

5 روز بعد یعنی ۳۰ بهمن ماه حسین امیرعبداللهیان در دیدار همتای عراقی در مونیخ ضمن گفتن آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم ذکر شد‌وگوها همراه خود عربستان تصریح کرد: این امر بیش اجتناب کرده اند همه به آرزو طرف مقابل متکی است. وزیر امور خارجه عربستان نیز ۳۰ بهمن ماه ذکر شد کدام ممکن است این ملت منتظر در اطراف پنجم مذاکرات همراه خود جمهوری اسلامی ایران است، «گرچه به همان اندازه کنون، هیچ پیشرفت بنیادینی [در روند مذاکرات] صورت نگرفته است». 

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه نیز اول اسفند ۱۴۰۰ ضمن ابراز خوشبینی به نتایج مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان، ذکر شد کدام ممکن است کشورهای عربی اجتناب کرده اند دشمنی همراه خود تهران، هیچ سودی نخواهند کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر قاسم الاعرجی مشاور ایمنی سراسری عراق اول اسفند ماه ۱۴۰۰ خبر داد کدام ممکن است در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان، سریع در بغداد برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت. خطیب‌زاده هم نهم اسفند ماه دانستن درباره زمان در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ذکر شد: ادامه دارد گذشته تاریخی قطعی نیست. به محض این‌کدام ممکن است گذشته تاریخی قطعی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران پاسخ‌ها به ایده ها در اطراف چهارم را اکتسابی تدریجی، در خصوص جزییات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه آن می‌توانیم گفتن تذکر کنیم.

در همین زمینه نیز علی شمخانی دبیر شورای برتر ایمنی سراسری ۱۴ اسفند ماه در توئیتی دانستن درباره مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی اظهارات بن سلمان ولی عهد سعودی دانستن درباره اتصال همراه خود رژیم صهیونیستی نوشت: حضور سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ⁧‫ایران‬⁩ در گفتگوهای دوجانبه همراه خود عربستان سعودی به میزبانی‌ عراق، نشأت گرفته اجتناب کرده اند راهبرد اصولی جمهوری اسلامی در زمینه همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مودت همراه خود همسایگان بر مبنای تامین چیز خوب در مورد دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای است.  نباید فراموش کنیم کدام ممکن است رژیم صهیونیستی بهترین دشمن جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب است.

 

سعید خطیب‌زاده ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی تخلیه اخباری مبنی بر تعویق این ذکر شد وگوها گفت: تاریخی توسط دوستان ما در عراق برای ذکر شد‌وگوهای در اطراف پنجم بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان گفتن شده بود. این گذشته تاریخی ادامه دارد قطعی نیست. به محض این‌کدام ممکن است گذشته تاریخی قطعی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 طرف دانستن درباره تاریخی هماهنگی کنند، گفتن خواهم کرد.  ما باید به حداقل یک گذشته تاریخی مرضی الطرفین برسیم. پرونده‌های اختلافی ما روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود هم صحبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هماهنگی برسیم کدام ممکن است منتفعین اول آن افراد 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان خواهند بود. اگر تاریخی برای مذاکرات بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان حاصل شود گفتن خواهیم کرد. 

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز در {پاسخ به} سوال خبرنگار فارس در خصوص در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان نیز خاص کرد: برگزاری آن قطعی است، ولی زمان ادامه دارد نامعین است.

اول فروردین ۱۴۰۱ نیز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ذکر شد‌وگوی تلفنی همراه خود فؤاد حسین همتای عراقی به تشریح دیدگاه ایران در زمینه تاخیر در برگزاری در اطراف پنجم ذکر شد‌وگو بین جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وزیر خارجه لبنان هم پنجم فروردین در دیدار امیرعبداللهیان در بیروت ضمن استقبال اجتناب کرده اند ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ذکر شد: این ذکر شد‌وگوها می‌تواند فرصتی را کمک خواهد کرد که شما پیشبرد ذکر شد‌وگوهای بین یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فاجعه آن ملت فراهم تدریجی.

*حتما اتفاقی کدام ممکن است در گردن زدن حدود ۸۰ جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان مسلمان عربستان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت نادرست گردن زدن تروریست ها عنوان گرفت اقدام دلخراشی بود

رئیس تجهیزات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز ششم فروردین ماه نیز در ذکر شد‌وگویی تلویزیونی دانستن درباره مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان خاطرنشان کرد: هم پیام‌های مثبتی اجتناب کرده اند افسران سعودی در برخی اظهاراتشان اکتسابی می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به طور معمول است اقدامات عقب کشیدن را شاهد هستیم. معتقدیم آن چیزی کدام ممکن است ضرر اساسی در هیأت حاکمه عربستان است اینجا است کدام ممکن است این هیأت اجتناب کرده اند برخی تناقضات رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتاری باید شکاف بگیرد. 4 مرحله ذکر شد‌وگو همراه خود سعودی‌ها داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مرحله بعدی ادامه دارد توافقی دانستن درباره گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آن انجام ندادیم. حتما اتفاقی کدام ممکن است در گردن زدن حدود ۸۰ جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان مسلمان عربستان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت نادرست گردن زدن تروریست ها عنوان گرفت اقدام دلخراشی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد محکومیت روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله ایران قرار گرفت اگر بخواهیم ذکر شد‌وگوها همراه خود عربستان را به مرحله ورود جدید به در اطراف ذکر شد‌وگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی برسانیم، همه مقیاس باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.

وی یکپارچه داد: حتی {در این} مرحله اجتناب کرده اند ذکر شد‌وگوها اگر شرایط جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط عربستان همراه خود این اعدام‌ها تحمل تاثیر عقب کشیدن قرار نگرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین رفتار ناقض حقوق بشری در عربستان تعیین کنید نگرفته بود، شاید برای اولین بار یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است همراه خود وساطت طرف عراقی در دستورکار قرار داشت این بود کدام ممکن است طرف سعودی {در این} مرحله غیر مستقیم بود راجع به یکی اجتناب کرده اند موضوعات جهان‌ای صحبت تدریجی کدام ممکن است ما به عراق آگاه بودیم اندیشه‌های سعودی را اکتسابی خواهیم کرد. ما اجتناب کرده اند بازگشت روابط سعودی همراه خود ایران به حالت خالص استقبال می‌کنیم، ولی ادای احترام به می‌شویم پیش بینی ما اجتناب کرده اند عربستان اینجا است کدام ممکن است موقعیت سازنده را در قبال جهان ایفا تدریجی.

وزیر خارجه کشورمان دانستن درباره هشتمین سال تجاوز نیروی دریایی عربستان به یمن نیز ذکر شد: {در این} موضوع سعودی‌‌ها صدها تقاضا‌هایی داشتند حتی اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران تقاضا‌هایی داشتند کدام ممکن است برای خاتمه مبارزه ما هم اجتناب کرده اند ارتباط مذهبی شخصی استفاده کنیم. ما حتی یکی 2 بار همراه خود مراجعه به برخی اجتناب کرده اند کشورهای جهان سعی کردیم اقداماتی را در تحرک دیپلماتیک شخصی داشته باشیم، ولی در پایان در خصوص مذاکره، طرف سعودی به جای آن اینکه در جستجوی راه‌رفع باشد، دنبال آن چیزی بود کدام ممکن است در میدان مبارزه به کف دست نیاورده بود.معتقدم عربستان سعودی باید رویکردش را تنظیم دهد. سعودی‌ها می‌دانند کدام ممکن است هر چقدر مبارزه تمدید شده می‌شود از دوام یمنی محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده‌تر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه این می تواند یک هشدار قابل توجه به طرف سعودی است. ما موافق افزایش مبارزه در جهان نیستیم. ما موافق تداوم مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز علیه یمن نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم سلا‌ح‌های دشمنان جهان کدام ممکن است در امروز {در این} مبارزه به کار گرفته می‌شود ساده نفع دشمنان جهان اسلام را تامین می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم این مبارزه به نفع مبارزه افروزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ طرفی در جهان نخواهد بود. 

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران دانستن درباره در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان گفت: آمادگی داریم گذشته تاریخی ذکر شد‌وگو‌ها خاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه یابد. این ذکر شد‌وگوها نیازمند عالی دستورکار خاص است. بازخورد شخصی را مکتوب به طرف سعودی دادیم. طرف سعودی بیشتر است نظراتش را مکتوب دهد کدام ممکن است دانش کنیم آرزو‌ای برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل موضوعات فیمابین دارد. امتیازات اختلافی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رغم پرونده‌های اختلافی باید امتحان شده کنیم کدام ممکن است روابط شخصی را دوره ای کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتفع روابط دوره ای افراد جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 ملت هستند.

خطیب‌زاده ۲۲ فروردین ماه نیز در نشست هفتگی همراه خود خبرنگاران باز گفتن کرد کدام ممکن است در خصوص ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تغییر جدیدی رخ نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر گذشته تاریخی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض اینکه گذشته تاریخی هماهنگی شود ذکر شد‌وگوها را یکپارچه دهیم. انتظارمان اینجا است کدام ممکن است ریاض به صورت ممکن همراه خود پاسخ‌های اجرایی برای خیلی جدید ذکر شد‌وگوها عازم بغداد شود.

سخنگوی وزارت خارجه ۲۹ فروردین ماه نیز دانستن درباره ذکر شد‌وگوی امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فؤاد حسین در خصوص مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان نیز گفت: دانستن درباره ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ذکر شد‌وگویی تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی داریم هر بار عربستان سعودی آمادگی داشته باشد به ایده ها مکتوب ما پاسخ از واقعی بدهد، می‌توانیم نشستی را داشته باشیم.

به گزارش فارس، اواخر فروردین ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد، مقام‌های ارشد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی برای افزایش روابط 2 ملت در بغداد پایتخت عراق مذاکرات مستقیم برگزار کردند. دارایی ها مورد استناد فایننشال تایمز مدعی شدند، اولین در اطراف مذاکرات مستقیم عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در گذشته تاریخی نهم آوریل (۲۰ فروردین) تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه یکی اجتناب کرده اند مقام‌ها، این ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گوها، «خوش بینانه» {بوده است}.بعد از همه عالی تأمین ایرانی با بیرون اشاره کردن عنوان شخصی شبیه به زمان به جامعه المیادین ذکر شد کدام ممکن است این خبر صحت ندارد.

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق نیز ۱۵ اردیبهشت ماه در ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود  اندیشکده بیروت در زمینه مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض ذکر شد کدام ممکن است بغداد بیش اجتناب کرده اند عالی بار میزبان ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری رویترز ۱۷ اردیبهشت ماه به نقل اجتناب کرده اند عالی مقام وزارت خارجه عربستان سعودی گزارش‌ها دانستن درباره ذکر شد‌وگو بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد هدف اجتناب کرده اند آن‌ کاستن اجتناب کرده اند فشار‌ها در جهان است. خطیب‌زاده دهم خرداد ماه همراه خود خاص این‌کدام ممکن است ذکر شد‌‌وگوها همراه خود عربستان همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این ذکر شد‌وگوها در فضای مناسبی یکپارچه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این ذکر شد‌وگوها به فهم مشترکی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برسد. این گفتگوها اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا همراه خود استقبال خیلی اجتناب کرده اند ملت ها اجتناب کرده اند جمله آمریکا مواجه شد.گفتنی است 4 در اطراف این مذاکرات به همان اندازه مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف پنجم نیز اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بغداد برگزار شد.