50 سال است که پروژه های ناتمام داریم!


گروه ویدئویی A
4010424016

رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان کرمانشاهی گفت: 50 سال است که پروژه های ناتمام در کشور داریم. پروژه های ناتمام مردم را ناراحت کرده است، مردم منتظر ایجاد شغل واقعی هستند.