60 هکتار


همکار عمور عمران فرمانداری انزلی به خبرنگر ایرنا گفت: ظرف شواهد محلی آتش از بخش شایگان شهرستان خمام آقااز شده و گوهر و پادگانی است که همان سمط طلاب با آن همراه با مطالعه دمنه، خاکستر است. سوزی بحر روزالهای آبشان یک شهر صنعتی حسن رود کاشیدا خیلی خوب است.

بابک شکوهی راد آدم داد: آتش سوزی علیرغم آتش سوزی بالا آچ ناچنان شاهداری انزلی، بخش آزاد و منطقه چهارم نروی دریایی، آدام درد و آچ ناچنان و نیروهای بومی تلاش درش، گلچی گلچی، منطقه گلچی گنگ به.

علت حادثه چیست که علت حادثه احتمال عمدی است احتمال تصادف عمدی کجاست تصادف ناشی از امتناع تپه ها و افزود: محدوده آک داکار، در سوزی، مساحت 60 هکتار، نزار، و اراضی زمین مردم شهر، جایی که بین چشم مردم و مردم است. بی حوصلگی Bad der Payani رز چود ساعت

اولین آچ سوزی طلاب انزلی سوم شهریورماه امسال dr ping hectares az Nizarhai Rossai Shanghai PapRDh انزلی توافق نامه ایفتاد و شواهد تصدیق دستوری از قصد بودن در آچ سوزی با هدف زمین خاوری بود.

آچ سوزی بزرگ بادی طلاب هشتم شهرور ماه امسال سورت غرفات کاه 12 هکتار در نزار حی، چراغ پشتان، انزلی، کجا سوخت و کجا شبانه روزی آچ ناچنان، ماهاروها بحر شهد بهر هیلنان، بحر شهد حنان با کمک هاواپ. و با براش باران به تور کامل خاموش شاد.

دكتر سال 98 نيز به وسعت 10 هكتار نزار حي طلب ميان ملي و انزلي واسطه سودگويان با چكاشيدا است.

تالاب بین ملی، انزلی به وسعت حدود 20 هکتار، شمال انزلی، جنوب صومعه سرا، شرق خمام، جنوب شرقی رشت و غرب کپورچال و آبکنار انزلی محدود است.

کجاست تالاب سال 1354 دیر طلاب هی بین ملالی فهرست کنوانسیون رامسر که راسید همچنین سازمان بین ملی حیات پرندگان اثبات می شود تالاب راا با لقب زستگاه با احمد برای پرندگان ذبیقان شهشیر شهشیر شهشیر شهشیر شهشیر؟

تالاب انزلی محل سرحد ریزه آبزیان پاهگاه مامن پرندگان بومی و مهاجر آست کجاست تالاب کبا بش از 100 گونا پوراندا 50 گون ماهی و صداها گونیا دارایی Gyahiyi Akkuşi Şağlı Şağlı Şağlığı. از پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری و اصطخوانی دریای خزر و سلانه پرسایی مصافران داخلی پیشمر و جهانگردان خارغار شرق.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر