7 نفر در منقل سوزی خانه در تهران نجات یافتند


به گزارش خبرگزاری فارس، جلال ملکی سخنگوی گروه منقل نشانی شهرداری تهران همراه خود دقیق اینکه ساعت 19:49 منصفانه فقره منقل سوزی در یک واحد مجتمع مسکونی واقع در جاده پاسداران، جاده موسوی، به سامانه 125 گروه منقل نشانی شهرداری تهران گفتن شد، ذکر شد: کدام ممکن است بلافاصله برای ادغام کردن 3 ایستگاه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نردبان هیدرولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاری حامل ماسک به محل حادثه اعزام شد.

وی ذکر شد: منقل نشانان در مدت 3 دقیقه به محل حادثه اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله های منقل در خودروی ام وی ام در طبقه عقب کشیدن منصفانه ساختمان 5 طبقه شدند.

سخنگوی گروه منقل نشانی شهرداری تهران افزود: دود غلیظی {به دلیل} تأثیر می گذارد طبقات مسکونی به تمامی طبقات سرایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند ساکنان در این مورد ناایمن محبوس شدند کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند منقل نشانان شخصی را به طبقه اول رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نشانان. فوری حرکت کرد.”

ملکی ذکر شد: گروه های عکس اجتناب کرده اند منقل نشانان همراه خود جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی طبقات بالا توانستند همراه خود کمک نردبان هیدرولیک 6 زن را کدام ممکن است در مکانی ایمن در پایین بام پناه گرفته بودند، نجات دهند.

وی افزود: پیرمرد 80 ساله ای در موجود در ساختمان محبوس شده بود کدام ممکن است نتوانست اجتناب کرده اند ساختمان خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود کمک ماموران منقل نشانی کدام ممکن است در محل حادثه حضور داشتند اجتناب کرده اند ساختمان خارج شد. پس اجتناب کرده اند ایمن سازی جو به عناصر اورژانس عرضه گرفت.

سخنگوی گروه منقل نشانی شهرداری تهران در نهایت خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحت شدید نداشت.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر