Romy Kregic: در مخالفت با تحقیر اماکن مقدس | لعنت بر {کسی که} بی ضرر را می کشد


مولوی محمد حسین قرقاج همراه خود ردیابی به حوادث فعلی قنبدکاووس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن انواع زیادی اجتناب کرده اند دانشجویان شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی شد، نسبت دادن این حوادث به افراد بلوچ را محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را بلوچ نجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ضرر توضیح دادن کرد. اقدامات.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش پایگاه خبری عدالت به نقل اجتناب کرده اند پایگاه رسانه ای محل کار الرومی جرجیج، وی در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی در نماز جمعه (7 آوریل 1401) شهر گالیسیش به ممانعت اجتناب کرده اند حضور وی ردیابی کرد. نماز جمعه آزادشهر اظهار داشت: این هفته اولیای دم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریش بزرگان همه اقوام هستند بلوچ های استان گلستان کدام ممکن است دیدیم اجتناب کرده اند ممکن است خواستند در اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان حضور داشته باشم. آزادشهر کدام ممکن است امتیازات امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل ماه مبارک رمضان را در آنجا قبول کردم. با این حال اعضای خانواده ما این را تحمل نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است خبر درگیر شدن ممکن است به آزادشهر را شنیدند متعدد اجتناب کرده اند اعضا جلوی آنها را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواستند کدام ممکن است نروند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دارالعلوم فاروقیه گالیشیش شکسته نشده داد: انگیزه ممنوعیت اتفاقات فعلی مشهد بود کدام ممکن است اظهار داشت بالقوه است بلوچ ها را توضیح دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است پاسخ دادم اتفاقاتی کدام ممکن است در موجود در هر دو خارج اجتناب کرده اند ملت رخ می دهد ربطی ندارد. همراه خود بزرگواران ای بلوچ چون هر لباسی دسترس در بازار ساده است.. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا کدام ممکن است لباس عاملان قتل اینگونه بود تولید دیگری {نیازی نیست}. این حق شیطان نیست کدام ممکن است لباس ما را بپوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه تحمیل تنبل، هر لباسی کدام ممکن است انسان بپوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین جنایتی بکند اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی نیست، اما علاوه بر این دیگران اجتناب کرده اند آن لباس ها سوء استفاده کرده اند.

وی اظهار داشت: ما در جستجوی اختلافات مذهبی نیستیم. دشواری دینی پیش آمده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدم کدام ممکن است افراد نجیب بلوچ به خاطر هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، هیچ جا تخریبی نکردند، شیشه را نشکستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاستیک ماشین را نسوختند. تخریب شخصیت ما نیست.

مولانا قرقیج تاکید کرد: ما حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن شخصی را محافظت کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت شخصی را آرم داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده عزت ما است کدام ممکن است در جستجوی فتنه نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر فتنه گر لعنت می گوییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کشته کننده بی ضرر لعن می کنیم. لباسی کدام ممکن است ما می پوشیم شبیه لباس افراد افغانستان، پاکستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد بنگلادش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا اگر عالی نفر شبیه به لباس را بپوشد مرتکب جرم تبدیل می شود، خواه یا نه باید آن را به افراد نجیب بلوچ نسبت دهیم؟! ما به هیچ وجه این را نخواهیم پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس این را بگوید خطا می تنبل. ما قومی نیستیم از اگر همراه خود کسی دشمن باشیم گستاخانه به او می گوییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دوست باشیم دوستان قابل اعتماد هستیم.

وی همراه خود ردیابی به اتفاقاتی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند برکناری وی اجتناب کرده اند امامت جمعه آزاد رخ داد، اظهار داشت: {در سراسر} ایران تبصره شده است کدام ممکن است هر دسته اجتناب کرده اند تظاهرکنندگان چه برای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برای تبلیغ، اعتراض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای ضد حکومتی بالا می دهند، با این حال اینها افراد بزرگوار در ماه های فعلی شنیده نشدند مقامات شعاری جز تکبیر ادعا کردن تکبیر اجتناب کرده اند اول انقلاب آموزش داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب ما همراه خود این تکبیر پیروز شد.

الرومی قرقیج افزود: خدای نکرده مشکلی نمی خواهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری بی احترامی به مقدسات هستیم. جاری اگر کسى در محافظت قومى قصد حمله به بندگان ما را داشته باشد، باید او را زیر پای آن مردمان بنویسیم کدام ممکن است به هیچ وجه چنین نیست; شاید این لباس را برای بی شهرت کردن دیگران روکش دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داشته اجتناب کرده اند این آب گل آلود ماهی بگیرد.

درک دارالعلوم فاروکیا گلیکیش همراه خود محکومیت ترورهای فعلی اظهار داشت: ما هر گونه ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری را محکوم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ما ارزشی ندارد، چنین مواردی باید به طور مناسب تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار شود، جنایات مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنبد در ما صحت ندارد. عقیده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتقاد همه انسانهای آزاده است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای فقه اهل عرف ملت کسب اطلاعات در مورد حضور شخصی در نماز جمعه عضشهر اظهار داشت: شبیه به طور کدام ممکن است ردیابی کردم دلیل برای حضورم در نماز جمعه عضشهر تقاضا افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت حسنه است چرا کدام ممکن است حضورم در آنجا است. باعث تحمیل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس تبدیل می شود.» با این حال این اشخاص حقیقی دلسرد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند چرا فلانی ایجاد کرده است، روزی بانی مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ای این مسجد را اجتناب کرده اند صفر ساخته به همان اندازه سقف نداشته باشد با این حال در حال حاضر {نمی تواند} ده دقیقه به آنجا برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی تنبل. ; افراد چه در نظر گرفته شده می کنند، بدبین هستند هر دو خوش بین؟!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: «اگر در نماز جمعه آزادشهر نمایندگی می‌کردم به نفع عزیزانم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 در نماز جمعه گالیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در گذشته اجتناب کرده اند این اتفاقات آزادشهر دنبال مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست نبودم. تعدادی از هفته ای امامت می کرد، 9، امامت این 2 رکعت ما را به جایی نمی برد، با این حال علتی کدام ممکن است باعث مشهور ما شد ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت خالصانه افراد بود. اگر افراد ما را نخواهند، ارزشی نداریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر از ما نباشد، این 2 رکعت نماز هر دو گفتار را نمی‌خواهم؛ از مسئولیت ما هدایت افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بین‌المللی را می‌خواهیم.

انتهای پیام